Level 4
Level 5

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yi1
yan4
da2
jing1
ge2
xiang4
hua2
chu2
yi4
mou3
duan4
yin3
shan1
nian4
bao1
ji1
shi4
ju2
fei1
qing1
gan4
kao3
li4
suan4
shi4
tuan2
shi3
wang3
zhi1
que4
bai3
shi1
dai4
Wang2
ying2
ze2
zhao4
zhi4
xian3
lin2
shen1
pi1
xian4
zu2
feng1
guang1
jie2
tai4
rong2
jiu3
ling4
an4
hu4
cai3
wang4
fang2
gong1
yu4
tui1
can1
tai4
wei2
shi1
zhuang1
zhu4
shou3
zhang1
cheng2
lv4
zhi2
zi4
xiang4
an4
yue4
yi4
wang4
ling4
tu3
nv3
hao2
zhong4
lao3
jing4
yuan3
xu4
ji4
yan2
liu4
zhuang4
chuang1
liao4
shu3
yuan2
shi4
guan1
yi1
gou4
zhang1
jiao4
qing3