Level 2 Level 4
Level 3

Questions, Croatian to English


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. Nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj je.
1. First is the legislative body in the Republic of Croatia.
2. U Republici Hrvatskoj svatko je dužan
2. In the Republic of Croatia, everyone is required
3. Dana 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je blagdan:
3. On 5 August in the Republic of Croatia is the feast:
4. Himna Republike Hrvatske je
4. The anthem of the Republic of Croatian is
5. U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih (fill in the blank) manjina.
5. In the Republic of Croatia guarantees equality to members of all the (fill in the blank) minorities.
6. U studenome 1991. godine, nakon što su tri mjeseca stotinama artiljerijskih granata svakodnevno razarali mjesto, jugoslavenska vojska i paravojne formacije okupirali su grad. Ubijeno je preko 2.000 građana i branitelja, a 800 osoba je nestalo i do danas se ne zna njihova sudbina. Taj grad je:
6. In November 1991, after three months, hundreds of artillery shells daily destruction of the place, the Yugoslav army and paramilitaries occupied the city. Killed over 2,000 people and veterans, and 800 people were missing and to date no one knows their fate. The city is:
7. Povijesna građevina, najveći rimski amfiteatar na području današnje Hrvatske nalazi se u (name the city)
7th historic building, the largest Roman amphitheater in the area of today’s Croatian is located in (name the city)
8. Druga najduža europska rijeka koja protječe kroz istočni dio Republike Hrvatske zove se….
8. Second longest European river that flows through the eastern part of the Croatian called ….
9. Poznati nacionalni park koji čine 16 međusobno povezanih jezera, pod zaštitom UNESCO-a, je:
9th famous national park that consists of 16 interconnected lakes, under the protection of UNESCO, is:
10. Brončane kipove biskupa Grgura Ninskog, koji se nalaze u gradovima Ninu, Splitu i Varaždinu, izradio je poznati hrvatski kipar:
10th Bronze statues of Bishop Gregory of Nin, which are located in cities Nin, Split and Varaždin, created the famous Croatian sculptor:
11. Jedna od poznatih znamenitosti Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske je:
11th One of the famous sights of Zagreb, the Croatian capital is:
12. Osnivač Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio je đakovačko-srijemski biskup:
12th Founder of the Croatian Academy of Sciences and Arts was Đakovo-Sirmium bishop:
13. Hrvatski grad kroz koji prolaze četiri rijeke (Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra) zove se:
13th Croatian town where there are the four rivers (Korana, Kupa, Mreznica and Dobra) is called:
14. Poznati hrvatski matematičar, astronom, geodet i fizičar po kome je nazvan Institut koji predstavlja stožernu znanstvenu ustanovu u Republici Hrvatskoj u području prirodnih i biomedicinskih znanosti te istraživanju mora i okoliša je:
14th The famous Croatian mathematician, astronomer, surveyor and physicist after whom is named the Institute which represents a pivotal institution of the Republic of Croatia in the field of natural and biomedical sciences and marine science and the environment is:
15. Dražen Petrović, Toni Kukoč i Dino Rađa natjecali su se u istom sportu i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
15th Drazen Petrovic, Toni Kukoc and Dino Radja competed in the same sport and achieved remarkable results. They were concerned with
16. Nositelj izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj je:
16. The executive power in the Republic of Croatia is:
17. Osnivanje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno. To u praksi znači da se mogu osnivati sve političke stranke:
17th Foundation of political parties in Croatia is free. In practice this means that they can be found all political parties:
18. Dana 1. svibnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:
18. On May 1 in the Republic of Croatia is the feast:
19. U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na:
19. In the Republic of Croatia government shall be organized on the principle of separation of powers into:
20. Navedite nazive barem tri županije u Republici Hrvatskoj: Hrvatska je teritorijalno-upravno podijeljena na 21 županiju, uključujući Grad Zagreb sa statusom županije.
20. Name the names of at least three counties in the Republic of Croatia: Croatia’s territorial-administrative divided into 21 counties, including the City of Zagreb with the county status.
21. Najpoznatija vrsta ugroženih ptica, koje obitavaju na hrvatskim otocima (pretežno na Cresu) jest:
21st best known species of endangered birds, that live on Croatian islands (mostly on Cres) is:
22. Jedan od najpoznatijih dvoraca u sjevernom dijelu Republike Hrvatske je:
22nd One of the most famous castles in the northern part of the Croatian is:
23. Kako se zove rijeka koja je, prema ukupnoj duljini vodotoka, najdulja rijeka u Republici Hrvatskoj (562 km)?
23. How is called the river that is, the total length of watercourses, the longest river in the Republic of Croatia (562 km)?
24. S kojom državom Republika Hrvatska ima najkraću kopnenu granicu, dugu svega 14 kilometara?
24. In which country the Republic of Croatia has the shortest land border, about 14 kilometers long?
25. Prvi hrvatski roman “Planine” 1536. godine napisao je:
25. The first Croatian novel “Mountains” in 1536 wrote:
26. Vođa hrvatskog narodnog preporoda pokrenuo je na hrvatskom jeziku 1835. godine “Novine horvatzke”. Njegovo ime je:
26th leader of the Croatian national revival started in the Croatian language in 1835. “Newspapers horvatzke”. His name is:
27. Pejzaž I i II djela su poznatog hrvatskog lirika:
27th Landscape I and II works are well-known Croatian lyric:
28. Katedrala sv. Jakova 2000. godine uvrštena u UNESCO-ov popis svjetskog kulturnog nasljeđa nalazi se u:
28th St.. James, 2000 included in the UNESCO list of world cultural heritage is located in:
29. Središnja banka Republike Hrvatske je:
29th Central Bank of the Republic of Croatian is:
30. Mate Parlov, Damir Škaro i Željko Mavrović natjecali su se u istom sportu, ali u različito vrijeme i postizali zapažene rezultate. Oni su se bavili
30th Mate Parlov, Damir Skaro and Željko Mavrović competed in the same sport, but at different times and achieved remarkable results. They were concerned with
31. Jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana osigurava:
31st uniform application of law and equal justice provides:
32. Hrvatski državljani stječu opće i jednako biračko pravo:
32 Croatian nationals acquire the universal and equal suffrage:
33. Dana 25. lipnja u Republici Hrvatskoj je blagdan:
33. On 25 June in the Republic of Croatia is the feast:
34. Lijepa naša domovino, je početak teksta:
34. Our Beautiful Homeland, is the beginning of the text:
35. Prvi papa koji je posjetio Republiku Hrvatsku bio je:
35. The first pope to visit the Republic of Croatia was:
36. Slava Raškaj bila je poznata hrvatska:
36. Glory Raškaj was known Croatian:
37. Poznati hrvatski političar, ubijen u atentatu 1928. godine u beogradskoj skupštini, bio je:
37. The famous Croatian politician, was assassinated in 1928 in the Belgrade Assembly, it was:
38. Morske orgulje jedna su od znamenitosti grada:
38. Sea organs are one of the sights:
39. Marija Jurić Zagorka bila je:
39. Marija Juric Zagorka was:
40. Hrvatska je 1987. godine bila domaćin mladim sportašima iz cijeloga svijeta, na natjecanju:
40. Croatia in 1987 was host to young athletes from around the world, the competition:
41. Poznati park prirode u Baranji je:
41. The famous nature park in Baranja is:
42. Književnost baroka u Republici Hrvatskoj obilježio je svojim epovima Ivan Gundulić. Njegova poznata djela su:
42. Literary Baroque in Croatia was marked by his epics Ivan Gundulic. His most famous works are:
43. Jedan od najstarijih spomenika hrvatske pismenosti, iz razdoblja oko 1100. godine, sačuvan je na otoku Krku. Pisan je glagoljskim pismom. To je:
43. One of the oldest monument of Croatian literacy, from the period around 1100, has been preserved on the island. It is written in the Glagolitic script. That is:
44. Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine Republika Hrvatska osvojila je zlatnu medalju u:
44. At the Olympic Games in Atlanta in 1996, the Republic of Croatia won a gold medal in:
45. S kojom državom Republika Hrvatska ima najdužu kopnenu granicu?
45. With which country the Republic of Croatia has the longest land border?
46. Zastupnici u Hrvatskom saboru biraju se na vrijeme od:
46. Members of the Croatian Parliament shall be elected for a term of:
47. U Republici Hrvatskoj smrtna kazna:
47. In Croatia, the death penalty:
48. Opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima – Ombudsman, na hrvatskom jeziku naziva se:
48. The representative of the Croatian Parliament who protects the constitutional and legal rights of citizens in proceedings before state administration and bodies – the Ombudsman, the Croatian language is called:
49. Dan antifašističke borbe u Republici Hrvatskoj je dan:
49. Anti-Fascism Day in the Republic of Croatia is the day:
50. Početkom 4. stoljeća rimski car Dioklecijan izgradio je svoju palaču na području Dalmacije. Kako se danas zove grad čija je povijesna jezgra Dioklecijanova palača?
50. At the beginning of the 4th century Roman Emperor Diocletian built his palace in Dalmatia. How is today called the city of the historic center of Diocletian’s Palace?
51. Katolički svećenik, zagrebački nadbiskup koji je bio proganjan u bivšoj državi, nakon II. svjetskog rata, zvao se:
51. Catholic priest, archbishop of Zagreb, who was persecuted in the former state, after II. World War II, was called:
52. Godine 1993. Hrvatska vojska izvela je munjevitu vojnu akciju kojom je, kopnenim putem, povezala sjever i jug Hrvatske, koji je agresor okupacijom prostora razdvojio. To je bila akcija:
52. In 1993, the Croatian army mounted an lightning quick military action which is, by land, connected north and south Croatian, who is the aggressor occupied space separated. It was an action:
53. Nacionalni park koji je dobio ime po rijeci, a smješten je nedaleko Šibenika je:
53. National Park which is named after the river, and is located near Sibenik is:
54. Ivana Brlić Mažuranić bila je poznata hrvatska:
54. Ivana Brlić Mažuranić was known Croatian:
55. Vatroslav Lisinski skladao je prve hrvatske opere:
55. Lisinski composed the first Croatian opera:
56. Prvi predsjednik Republike Hrvatske bio je:
56. The first Croatian president was:
57. Renesansni dubrovački dramski pisac i komediograf, koji je živio 1508. – 1567. godine, autor je poznatih djela: »Dundo Maroje«, »Skup« i »Novela od Stanca«. Njegovo ime je:
57. Renaissance Dubrovnik playwright and comedy writer, who lived 1508th-1567th years, is the author of famous works: “Uncle Maroje”, “set” and “A Novel by Stanca”. His name is:
58. Dalmacija je poznata po uzgoju:
58. Dalmatia is known for breeding:
59. U parku Olimpijskog muzeja u Lausanni postavljena je skulptura poznatog hrvatskog i, u vrijeme dok je igrao, ponajboljeg europskog košarkaša. To je skulptura:
59. In the park of the Olympic Museum in Lausanne set of sculptures of famous Croatian and, in time while playing, one of the best European players. It is a sculpture:
60. Ustav Republike Hrvatske proglašen je:
60. The Croatian Constitution was proclaimed:
61. Bojni ples s mačevima koji se od 15. stoljeća tradicionalno održava na Korčuli zove se:
61. The battle dance with swords that are from the 15th century, traditionally held on the island of Korcula is called:
62. Opišite zastavu Republike Hrvatske:
62. Describe the Croatian flag:
63. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena je najvišim državnim aktom. To je:
63. Protection of human rights and fundamental freedoms guaranteed by the highest state act. That is:
64. Prvi hrvatski kralj, vladao je u prvoj polovini 10. stoljeća. Njegov se spomenik nalazi na istoimenom trgu, preko puta glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu. To je:
64. The first Croatian king, reigned in the first half of the 10th century. His monument is located on the square, across from the main railway station in Zagreb. That is:
65. Kojim je zakonom regulirano stjecanje hrvatskog državljanstva?
65. What is the law regulates the acquisition of Croatian citizenship?
66. Banovina Hrvatska postaje sporazumom Cvetković-Maček:
66. The Croatian unit becomes agreement Cvetkovic-Macek:
67. Republika Hrvatska ima dugu morsku granicu na moru, koje se na hrvatskom jeziku zove
67. The Republic of Croatia has a long maritime border at sea, which in the Croatian language called
68. Najviša planina u Hrvatskoj, s najvišim vrhom od 1.831 m, jest:
68. The highest mountain in Croatia, with its highest peak of 1,831 m, is:
69. Svjetski afirmirani slikar, koji je studirao u Parizu, a slikao je alegorijske i povijesne kompozicije i portrete te je izradio svečani zastor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu »Hrvatski narodni preporod«, zvao se:
69. World renowned painter, who studied in Paris, and he painted allegorical and historical compositions and portraits and created the curtain of the Croatian National Theatre in Zagreb ‘Croatian National Revival “, was called:
70. »Tko pjeva zlo ne misli«, antologijsku »ljubavnu komediju s pjevanjem«, na temelju »Dnevnika malog Perice« Vjekoslava Majera, režirao je:
70. “Who Sings Means No Harm” anthology “love comedy with singing”, based on “Diary of a small Perica” Vjekoslav Majer, he directed:
71. Vođa seljačke bune 1573. godine na području današnje sjeverozapadne Hrvatske bio je
71. The leader of the peasant revolt in 1573 in what is now northwestern Croatian was
72. U Republici Hrvatskoj u uporabi je
72. In the Republic of Croatia uses the
73. U Republici Hrvatskoj novčana jedinica zove se
73. In the Republic of Croatia pennies called
74. Najpoznatija hrvatska skijašica, osvajačica 4 zlatne i 2 srebrne olimpijske medalje u alpskom skijanju, zove se:
74. The most famous Croatian skier, who won four gold and two silver Olympic medals in alpine skiing, is called:
75. Republiku Hrvatsku zastupa i predstavlja u zemlji i inozemstvu
75. The Republic of Croatia shall be represented in the country and abroad
77. Koji je glavni grad Republike Hrvatske?
77. What is the capital of the Republic of Croatian?
78. Najviše vrednote ustavnog poretka su:
78. The highest values of the constitutional order are:
79. Svjetski poznat izumitelj, fizičar i elektrotehničar rođen 1856. godine u Smiljanima kod Gospića po kome je nazvana mjerna jedinica magnetskog polja je:
79. A world-renowned inventor, physicist and electrical engineer born in 1856 in Smiljan in which he called the unit of measurement of the magnetic field is:
80. Hrvatski redarstvenik Josip Jović, prva hrvatska žrtva u Domovinskom ratu, poginuo je 1991. godine
80. Croatian policeman Josip Jovic, the first Croatian victim in the war, was killed in 1991
81. Godine 1999., zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru, nacionalnim parkom proglašen je dio jedne planine. To je:
81. In 1999, due to the diversity of karst phenomena, wildlife and breathtaking natural beauty in a relatively small area, national park was declared a part of a mountain. That is:
82. Poznati hrvatski pjesnik, pripovjedač i esejist, autor poeme Jama, je:
82. The famous Croatian poet, novelist and essayist, author of the poem Jama, is:
83. Hrvatski ban, po čijem imenu naziv nosi glavni trg u gradu Zagrebu, zvao se:
83. Croatian ban, on whose behalf the name carries the main square in Zagreb, was called:
84. Koje najviše tijelo antifašističkog pokreta je 1943. godine donijelo odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj?
84. What most body anti-fascist movement in 1943 adopted a decision on the joining of Istria, Rijeka, Zadar and other occupied territories of Croatia?
85. Dekorativni odjevni predmet, oblika vrpce, koji se nosi oko vrata i smatra se izvornim hrvatskim
85. Decorative garment, shaped ribbons, which is worn around the neck and is considered to be the original Croatian
86. Eufrazijeva bazilika poznata je znamenitost grada u Istri:
86. Euphrasian Basilica known attractions of the city in Istria:
87. Ivo Robić, Mišo Kovač i Oliver Dragojević, poznati su hrvatski:
87. Ivo Robic, Miso Kovac and Oliver, known as Croatian:
88. Dopunite tekst himne Republike Hrvatske, Lijepa naša domovino:
88. Fill in the text of the anthem of the Republic of Croatian, Our Beautiful Homeland:
89. Pravo predlagati zakone u Hrvatskom saboru ima
89. The right to propose laws in the Croatian Parliament has
90. O udruživanju u saveze s drugim državama prethodno:
90. The pooling of alliances with other states previously:
91. Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i objavljeni te su na snazi, po pravnoj su snazi:
91. International agreements concluded and ratified in accordance with the Croatian Constitution and published and are effective, their legal force:
92. Bitka na Mohačkom polju, između Hrvatsko-ugarskog kraljevstva i Osmanskog carstva, bila je:
92. Battle of Mohacs field, between the Croatian-Hungarian Kingdom and the Ottoman Empire, was:
93. Ime poznate hrvatske glumice tragično preminule 15. 8. 2000. godine, koja je glumila u poznatim hrvatskim filmovima: Glembajevi, Treća žena i Tri muškarca Melite Žganjer, je:
93. Name the famous Croatian actress tragically deceased 15th 8th 2000, who starred in the well-known Croatian films: Glembays, Third Woman and The Three Men of Melita Žganjer, is:
94. Kako se zove uspješna hrvatska atletičarka, dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis?
94. What is the name successful Croatian athlete, double world champion in the high jump?
95. Svjetski poznati izvozni proizvod hrvatske prehrambene industrije je začin:
95. World famous export product of Croatian food industry is the spice:
96. Kako se zove najveći grad u Slavoniji, četvrti po veličini grad u Republici Hrvatskoj?
96. What is the name the largest city in Slavonia, the fourth largest city in Croatia?
97. Hrvatska viteška igra koja se održava svake godine u prvoj nedjelji mjeseca kolovoza u Sinju, na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 14. kolovoza 1715. godine, zove se
97. Croatia knight game that takes place every year in the first week of August in Sinj, on the anniversary of the victory over the Turkish invaders on August 14, 1715, called
98. Krešimir Ćosić, velikan hrvatskog sporta ‘60-ih, ‘70-ih i početka ‘80-ih godina prošlog stoljeća, poznat je izvan granica Republike Hrvatske. Kojim se sportom bavio?
98. Kresimir Cosic, a giant of Croatian sport ’60s,’ 70s and early ’80s of the last century, is well known outside the Croatian borders. Of sport?
99. Poznatu slikarsku školu osnovao je, u podravskom selu Hlebine, slikar:
99. The famous painting school he founded, in the Podravina village of Hlebina, painter:
100. Od 1972. godine Grad Zagreb i produkcijska kuća »Zagreb film«, kao osnivači, pokrenuli su svjetski filmski festival:
100. Since 1972, the City of Zagreb and production company “Zagreb Film”, as founders, launched the world’s film festival: