Level 148 Level 150
Level 149

Lektion 115


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Magyarország földrajza
Ungarns Geographie
Magyarország Délkelet-Európában, a Kárpátok medencéjében terül el.
Ungarn liegt in Südosteuropa im Becken der Karpaten.
A szomszédjai északon Szlovákia és Ukrajna.
Seine Nachbarn im Norden sind die Slowakei und die Ukraine.
A szomszédjai délen Románia, Szerbia és Horvátország.
Seine Nachbarn im Süden sind Rumänien, Serbien und Kroatien.
A szomszédjai nyugaton Szlovénia és Ausztria.
Seine Nachbarn im Westen sind Slowenien und Österreich.
nagyság
Größe / Weite
Területének nagysága körülbelül kilencvenháromezer négyzetkilométer. / Területének nagysága körülbelül 93.000 négyzetkilométer.
Die Größe seiner Fläche ist ungefähr 93.000 Quadratkilometer.
szomszédos
benachbart / angrenzend / anliegend
a szomszédos államok
die benachbarten Staaten / die angrenzenden Staaten
a szomszédállamok
die Nachbarstaaten
A szomszédos államok közül csak Romániának és Ukrajnának területe nagyobb Magyarországénál.
Von den benachbarten Staaten sind nur die Gebiete Rumäniens und der Ukraine größer als das Ungarns.
A többi szomszédállamai kisebbek.
Seine übrigen Nachbarstaaten sind kleiner.
az ország lakosainak száma
Zahl der Einwohner des Landes
Az ország lakosainak száma 9.800.000. / Az ország lakosainak száma kilencmillió nyolcszázezer.
Die Zahl der Einwohner des Landes ist 9.800.000.
a határon kívül
außerhalb der Grenze
A határokon kívül mintegy négy millió magyar él.
Außerhalb der Grenzen leben ungefähr vier Millionen Ungarn.
Amerikai Egyesült Államok (AEÁ)
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)
Sok magyar él még az Amerikai Egyesült Államokban.
Es leben noch viele Ungarn in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Az egész világon csaknem 15 millió magyarról tudunk.
Auf der ganzen Welt sind fast 15 Millionen Ungarn (=von 15 Millionen Ungarn wissen wir).
A lakosság túlnyomó része magyar.
Der überwiegende Teil der Bevölkerung sind Ungarn.
Kis számban élnek az országban németek, szlovákok, horvátok és románok.
In kleiner Zahl leben Deutsche, Slowaken, Kroaten und Rumänen im Land.
A népesség 68 százaléka városban lakik. / A népesség hatvannyolc százaléka városban lakik.
68 Prozent der Bevölkerung wohnen in Städten (=in der Stadt).
A népesség 32 százaléka falun lakik. / A népesség harminckét százaléka falun lakik.
32 Prozent der Bevölkerung wohnen in Dörfern (=auf dem Dorf)
Magyarország fővárosa Budapest.
Ungarns Hauptstadt ist Budapest.
Budapest lakosainak száma 1.700.000 (egymillió hétszázezer).
Die Zahl der Einwohner Budapests ist 1.700.000.
az ország területe
die Fläche des Landes
hatezred része / hat ezred
sechs Tausendstel
egyötöd része / egy ötöd
ein Fünftel
az ország területének hatezred részén
auf sechs Tausendstel (=auf dem sechstausendstel Teil) der Fläche des Landes
a lakosságának egyötöd része
ein Fünftel (=ein fünftel Teil) seiner Bevölkerung
Az ország területének hatezred részén a lakosságnak egyötöd része él.
Auf sechs Tausendstel der Fläche des Landes leben ein Fünftel der Bevölkerung.
Az ország második legnagyobb városa Debrecen.
Die zweitgrößte Stadt des Landes ist Debrecen.
Sorrendben Szeged, Miskolc és Pécs következnek.
Es folgen Szeged, Miskolc und Pécs in der Rangfolge.
Sok régi város is van az országban.
Es gibt auch viele alte Städte im Land.
közülük nem egy
manche unter ihnen / manche von ihnen
Közülük nem egy, például Sopron, Esztergom és Székesfehérvár ezer évesnél is régibb.
Manche von ihnen, zum Beispiel Sopron, Esztergom und Székesfehérvár, sind auch älter als tausend Jahre.
Közülük nem egy, például Eger, Esztergom és Szigetvár történelmi emlékeikről híresek
Manche von ihnen, zum Beispiel Eger, Esztergom und Szigetvár, sind bekannt für ihre (=von ihren) historischen Denkmäler.
az ország területének legnagyobb része
der grösste Teil der Fläche des Landes
Az ország területének legnagyobb része síkság: az Alföld.
Der grösste Teil der Fläche des Landes ist Flachland: das Alföld
A Dunántúl nagy része dombos vidék.
Ein grosser Teil Transdanubiens ist Hügelland (=hügelige Gegend)
Hegyvidékei Magyarországnak is vannak.
Gebirgslandschaften hat Ungarn auch.
Az északi hegyvidékek a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra és a Bükk.
Die nördlichen Berglandschaften sind der Börzsöny, der Cserhát, das Mátra und das Bükk.
A dunántúli Középhegység a Bakony és a Vértes.
Das transdanubische Mittelgebirge sind der Bakonywald und das Vértes.
További középhegységek Magyarországon a Pilis, a Mecsek és az Alpok nyúlványai.
Weitere Mittelgebirge in Ungarn sind das Pilis, der Mecsek und die Ausläufer der Alpen
A leghosszabb folyók a Duna és a Tisza.
Die längsten Flüsse sind die Donau und die Theiss.
e két folyón kívül / ezen kívül a két folyón kívül
ausser diesen zwei Flüssen
E két folyón kívül jelentősebb még a Maros, a Sajó, a Dráva és a Mura.
Ausser diesen zwei Flüssen sind noch der Maros, der Sajó, die Drau und die Mur bedeutend (=sind bedeutender).
A Dunához képest ezek kicsi folyók.
Im Vergleich zur Donau sind dies kleine Flüsse.
Gazdasági szempontból kevésbé fontosak.
Aus wirtschaftlichem Blickwinkel sind sie weniger wichtig.
a legnagyobb tava
sein grösster See / ihr grösster See
A Dunántúlon van Közép-Európa legnagyobb tava, a Balaton.
In (=auf) Transdanubien befindet sich der grösste See Mitteleuropas, der Balaton.
Balaton területe 592 négyzetkilométer. / Balaton területe ötszázkilencvenkét négyzetkilométer.
Die Fläche des Balatons beträgt(=ist) 592 Quadratkilometer.
A balatoni fürdőhelyeket minden évben százezrek látogatják.
Die Badeorte des Balaton (=die balatoner Badeorte) besuchen jedes Jahr Hunderttausende.