Level 149 Level 151
Level 150

Lektion 116


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fejlett mezőgazdasággal bíró
über eine entwickelte Landwirtschaft verfügend
ipari ország
Industrieland
Magyarország fejlett mezőgazdasággal bíró ipari ország.
Ungarn ist ein über eine entwickelte Landwirtschaft verfügendes Industrieland.
Az Alföldön legtöbb a szántóföld és legkevesebb az erdő.
Im Alföld gibt es am meisten Ackerland und am wenigsten Wald.
Az erdő az Alföld területének csak hét százalékát foglalja el.
Der Wald nimmt nur sieben Prozent der Fläche des Alfölds ein.
Az Alföld leggyakoribb fája az akác.
Der häufigste Baum des Alföld ist die Akazie.
A Dunántúlon gyakrabban esik az eső, mint az Alföldön.
In Transdanubien regnet es häufiger als im Alföld.
Azért itt több a rét, a szőlő és a gyümölcsös.
Deshalb gibt es hier mehr Wiesen, Wein und Obstgärten.
háromszor annyi van
es gibt dreimal soviel
Erdő itt háromszor annyi van, mint az Alföldön.
Wald gibt es hier dreimal soviel wie im Alföld.
északra
nördlich; nach Norden
nyugatra
westlich; nach Westen
keletre
östlich; nach Osten
délre
südlich; nach Süden / zu Mittag (auf den Zeitpunkt hin)
Az Alföldtől északra hegyvidék van.
Nördlich vom Alföld gibt es eine Berglandschaft.
Itt emelkedik az ország legmagasabb hegysége, a Mátra.
Hier erhebt sich das höchste Gebirge des Landes, das Mátragebirge.
Minél magasabbra megyünk fel, annál hűvösebb a levegő.
Je höher (=auf höher) wir hinaufgehen, desto kühler ist die Luft.
A Mátra csúcsai a Kékestető és a Galyatető.
Die Gipfel des Mátragebirges sind der Kékestető und der Galyatető.
Ott még a legforróbb nyárban is kellemes az idő
Dort ist auch noch im heissesten Sommer das Wetter angenehm.
hegyoldal
Bergflanke
A hegyoldalakat leginkább lomberdők borítják.
Die Bergflanken bedecken zumeist Laubwälder
sokkal
weitaus, bei weitem / ungleich
A fenyőerdő sokkal ritkább van.
Nadelwald gibt es weitaus seltener.
alkalmas valamire
es ist für etwas geeignet
alkalmas rá
er eignet sich dazu / sie taugt dafür
A terület legnagyobb része alkalmas a földművelésre.
Der grösste Teil des Gebietes ist für Ackerbau geeignet.
Azért Magyarországon sok gabonát termelnek.
Deshalb baut man in Ungarn viel Getreide an.
gazdasági növény
Nutzpflanze / Kulturpflanze
Fontos gazdasági növény a búza, a rozs, az árpa és a zab.
Wichtige Nutzpflanzen sind der Weizen, der Roggen, die Gerste und der Hafer.
cukorrépa
Zuckerrübe
További fontos gazdasági növény még a kukorica, a krumpli és a cukorrépa.
Weitere wichtige Nutzpflanzen sind noch der Mais, die Kartoffel und die Zuckerrübe.
legészakibb
nördlichster / am nördlichsten
rizsföld
Reisfeld
Rizstermelés is van Magyarországon.
Auch Reisanbau gibt es in Ungarn.
Magyarországnak a legészakibb rizsföldei vannak.
Ungarn hat die nördlichsten Reisfelder.
De ebből nem terem annyi, amennyi az ország lakosságának elegendő.
Aber davon wächst nicht so viel, dass es für die Landesbevölkerung ausreicht. (=wieviel es genug ist für die Bevölkerung des Landes)
kertgazdálkodás
Gartenbauwirtschaft
A kertgazdálkodás is fejlett.
Auch die Gartenbauwirtschaft ist entwickelt.
A gyümölcsből és zöldségből sokat külföldre szállítanak.
Vom (=aus dem) Obst und Gemüse wird vieles ins Ausland geliefert.
a Tokaj, az Eger és a Balaton vidéke
die Gegenden von Tokaj, Eger und dem Balaton
A legkiválóbb borok a Tokaj, az Eger és a Balaton vidékén teremnek.
Die hervorragendsten Weine gedeihen in den Gegenden von Tokaj, Eger und dem Balaton.
virágozni - virágzó
florieren - florierend (Partizip I)
A földművelés mellett az állattenyésztés is virágzik.
Neben dem Ackerbau floriert auch die Viehzucht.
Legfejlettebb a marha-, a ló- és a sertéstenyésztés.
Meistentwickelt ist die Rinder-, Pferde- und Schweinezucht.
Kevésbé fejlett a juhtenyésztés.
Weniger entwickelt ist die Schafzucht.
A kisebb állatok közül különösen sok tyúkot, kacsát, libát és pulykát tenyésztenek.
An kleineren Tieren (=zwischen kleineren Tieren hervor) züchtet man insbesondere viel Hühner, Enten, Gänse und Puten.
És egyre több tojást, tollat és baromfit szállítanak külföldre.
Und man liefert immer mehr Eier, Federn und Geflügel ins Ausland.
Az Alföldön a földművelés és az állattenyésztés a legfontosabb foglalkozás.
Im Alföld sind der Ackerbau und die Viehzucht die wichtigsten Erwerbstätigkeiten.
A hegyvidéken inkább iparral foglalkoznak.
In der Gebirgsregion ist man eher in der Industrie (=mit der Industrie) beschäftigt.
nyersanyag
Rohstoff, Rohmaterial
kisebb-nagyobb
kleiner oder grösser; mehr oder weniger
Az ipari nyersanyagok kisebb-nagyobb mennyiségben Magyarországon is előfordulnak
Die industriellen Rohstoffe kommen auch in Ungarn in kleinerer oder grösserer Menge vor.
Van szén, kőolaj és földgáz.
Es gibt Kohle, Erdöl und Erdgas.
Szénbányák vannak például Tatabányán, Dorogon, Salgótarjánban és Komlón.
Kohlebergwerke gibt es beispielsweise in Tatabánya, Dorog, Salgótarján und Komló.
gazdag valamiben
reich an etwas (sein)
Az ország gazdag bauxitban.
Das Land ist reich an (=in) Bauxit.
termelés
Förderung, Abbau / Bau, Anbau / Herstellung
mostanában
heutzutage
De ebből az ásványból mostanában csak keveset termelnek.
Aber von diesem Mineral wird heutzutage nur wenig abgebaut.
Ebből az ásványból készül az alumínium.
Aus diesem Mineral stellt man das Aluminium her.
Gazdag még Magyarország a legkülönfélébb gyógyvizekben és gyógyfürdőkben.
Reich ist Ungarn noch an verschiedensten Heilwässern und Heilbädern.
Azokról leggazdagabb maga a főváros.
Am reichsten davon (=von jenen) ist die Hauptstadt selber.
Gyógyfürdőiről híresek még például Balatonfüred és Hévíz.
Für seine(=von seinen) Heilbäder sind zum Beispiel noch Balatonfüred und Hévíz bekannt.
Legrövidebb út az egyenes út.
Der kürzeste Weg ist der gerade Weg.
Több szem többet lát.
Mehr Augen sehen mehr.
Legjobb orvos az idő.
Die Zeit heilt alle Wunden. (=Der beste Arzt ist die Zeit.)
Jobb kétszer kérdezni, mint egyszer hibázni.
Es ist besser, zweimal zu fragen als einmal einen Fehler zu machen.