Level 164 Level 166
Level 165

Lektion 130


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ebből a három városból született meg később Budapest.
Aus diesen drei Städten entstand später Budapest.
pusztítás - pusztulás
Zerstörung / Vernichtung (aktive Handlung) <==> Untergang / Vernichtung / Verödung (passive Handlung)
a három város második pusztulása
die zweite Zerstörung der drei Städte
A három város második pusztulása is bekövetkezett.
Es erfolgte auch eine zweite Zerstörung der drei Städte.
kezére kerülni
in seine Hände gelangen / in ihre Hände fallen
hódító
Eroberer
1541ben Buda a török hódítók kezére került.
1541 fiel Buda in die Hände der türkischen Eroberer.
megszállás
Besetzung / Okkupation / Annektierung
az 1686-ig tartó török megszállás
die bis 1686 dauernde türkische Besetzung
gyarmatosító
Kolonisator
az ország urai
die Herren des Landes
A törökök után a Habsburg gyarmatosítók lettek az ország urai.
Nach den Türken wurden die Kolonisierer von Habsburg die Herren des Landes.
újjáépítés
Wiederaufbau / Rekonstruktion
a romok felett
auf den Trümmern
A romok felett csak lassan kezdődött meg az újjáépítés.
Auf den Trümmern begann nur langsam der Wiederaufbau.
a XVIII.század végén
am Ende des 18.Jahrhunderts
Pest lakosainak száma
die Einwohnerzahl von Pest / Pests Einwohnerzahl
A XVIII.század végén Pest lakosainak száma csak 13.500 volt és Budáé 21.700.
Am Ende des 18.Jahrhunderts war Pests Einwohnerzahl nur 13.500 und die von Buda 21.700.
a XIX.század első évtizedeiben
in den ersten Jahrzehnten des 19.Jahrhunderts
sok magyar jött vidékről Pestre
es kamen viele Ungarn vom Land nach Pest / ...kamen viele Ungarn vom Land nach Pest
A XIX.század első évtizedeiben sok magyar jött vidékről Pestre
In den ersten Jahrzehnten des 19.Jahrhunderts kamen viele Ungarn vom Land nach Pest.
Itt vettek földet és építettek házat.
Hier kauften sie Land und bauten sich ein Haus.
a század második felében
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
A város különösen gyorsan fejlődött.
Die Stadt entwickelte sich besonders schnell.
A század második felében különösen gyorsan fejlődött a város.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt besonders schnell.
A lakosok száma nőtt.
Die Zahl der Einwohner wuchs.
ekkor
zu dieser Zeit / nun / da
Ekkor Pest lett a magyar irodalom, színészet és tudomány központja.
Zu dieser Zeit wurde Pest zum ungarischen Zentrum von Literatur, Schauspielkunst und Wissenschaft.
Az egyik nagy magyar államférfi Széchenyi István volt.
Einer der grossen ungarischen Staatsmänner war István Széchenyi.
egyesítés
(von Aussenstehenden herbeigeführte)Vereinigung / Synthese
egyesülés
(von Mitgliedern herbeigeführte) Vereinigung / Verschmelzung / Fusion
a három város egyesítése
die (von aussen herbeigeführte) Vereinigung der drei Städte
a három város egyesülése
die (aus eigenem Willen erfolgte) Vereinigung der drei Städte
Széchenyi vette ki részét a három város egyesítéséből.
Széchenyi war an der (beabsichtigten) Vereinigung der drei Städte beteiligt.
Ő használta először a "Budapest" nevet.
Er verwendete erstmals den Namen "Budapest".
Lánchíd
Kettenbrücke
Az első állandó híd a Lánchíd lett.
Die erste beständige Brücke wurde die Kettenbrücke.
felépítés
Aufbau / Gefüge / Bau
a Lánchíd felépítése
der Bau der Kettenbrücke
megtenni az első gyakorlati lépést
den ersten praktischen Schritt tun
A Lánchíd felépítésével megtette az első gyakorlati lépést a városok egyesítésére.
Mit dem Bau der Kettenbrücke war der erste praktische Schritt zur Vereinigung der Städte getan.
március 15-én / március tizenötödikén
am 15.März
ő játszott fontos szerepet
er spielte eine wichtige Rolle
a magyar forradalomban
in der ungarischen Revolution
Buda és Pest lakossága fontos szerepet játszott a magyar forradalomban.
Die Bevölkerung von Buda und Pest spielte eine wichtige Rolle in der ungarischen Revolution.
az akkori főváros
die damalige Hauptstadt
Pozsony
Pressburg / Bratislava
Az akkori főváros Pozsony volt, a mai szlovák Bratislava.
Die damalige Hauptstadt war Pressburg, das heutige slowakische Bratislava.
Pestre költözött
er/sie zog nach Pest um
A forradalom után a kormány és az országgyűlés Pozsonyból Pestre költözött.
Nach der Revolution zog die Regierung und das Parlament von Pressburg nach Pest um.
A városok hivatalos egyesítése azonban 1873-ban történt meg.
Die offiziell Vereinigung der Städte aber geschah 1873.
1944 - 1945 tele / ezerkilencszáznegyvennégy negyvenöt tele
der Winter von 1944-1945
szomorú
traurig / betrübt / bedrückt
...ismét szomorú időszak volt
...war wieder ein trauriger Zeitabschnitt
a város történetében
in der Geschichte der Stadt
1944 - 1945 tele ismét szomorú időszak volt a város történetében.
Der Winter von 1944-1945 war wieder ein trauriger Zeitabschnitt in der Geschichte der Stadt.
A fasiszta csapatok a hidakat elpusztították.
Die faschistischen Truppen zerstörten die Brücken.
a házak és gyárak nagy része
ein grosser Teil der Häuser und Fabriken
A házak és gyárak nagy része megsérült vagy elpusztult.
Ein grosser Teil der Häuser und Fabriken war beschädigt oder zerstört worden.
befejeződni
beendet werden / enden / zum Abschluss kommen
ő befejeződik
er kommt zum Abschluss / es wird beendet
ő befejeződött
es kam zum Abschluss / es wurde beendet
Az újjáépítés szorgalmas munkával rövid idő alatt befejeződött.
Der Wiederaufbau wurde durch (=mit) fleissige Arbeit innerhalb kurzer Zeit beendet.