Level 2
Level 1

10A Introduction


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
scope
rozsah
contingency plan
záložní plán
abandon
opustit
backer
(finanční) společník, sponzor
commitment to
oddanost
feasibility study
studie proveditelnosti
approval
schválení
viable
životaschopný, realizovatelný
constraint
omezení
develop
vytvořit/vyvinout
secure
zajistit/obstarat
contractual requirements
smluvní požadavky
bid for a project
ucházet se o projekt, učinit nabídku na projekt
overlap
překrývat se
costs involved
potřebné náklady
fast-tracking
použití nejrychlejší cesty k dosažení cíle
time buffer
časová rezerva
start doing sth from scratch
začít co dělat úplně od začátku
tender for a project
ucházet se o projekt
differ from
odlišovat se od
accomplish
dosáhnout
specified
specifikovaný, určený, daný
development project
rozvojový projekt (který přispívá rozvoji společnosti)
assignment
úkol, zadání
risk analysis
analýza rizik
shelve
pozastavit/odložit
fit in with
odpovídat
hands on
vyznačující se aktivní osobní účastí
kickoff meeting
úvodní/zahajovací setkání
aerospace project
projekt týkající se vzdušných a kosmických technologií
deliverable
budoucí výstup projektu, co se má dodat v rámci projektu zákazníkovi
estimate
odhadovat
turnkey project
hotový projekt, projekt na klíč
outcome
výsledek
performance
výkon
confidence in
důvěra ke/v
back a project
podporovat projekt
scrap
zrušit/opustit
report on
podat zprávu o
adjust
upravit/přizpůsobit
project-based
založený na projektech
execution
uskutečnění, provedení
large-scale
velkého rozsahu, velký
research project
výzkumný projekt
pull the plug on
zastavit/ukončit
unforeseen event
nepředvídaná událost
closure
uzavření/ukončení práce
controlling
řízení, ovládání
deal with
vypořádat se s
implement
uskutečnit co, uvést co do praxe
take precautions
provést preventivní opatření
construction project
stavební projekt
review
vyhodnotit/přezkoumat
acceptance
přijetí
mindset
způsob myšlení
achieve
dosáhnout
work breakdown structure
rozdělení cíle projektu na jednotlivé produkty nebo výsledky činností
approach to
přístup/postoj k
expertise
odborné znalosti
end result
konečný výsledek
sub-project
podprojekt, dílčí projekt
forecast
předpovídat/odhadovat