Level 1

442 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
behind
reach
(pa)siekti
local
vietinis
kill
žudyti
six
šeši
remain
likti(bet ne palikti)
effect
efektas, poveikis
use
vartojimas, naudojimas
yeah
jo[taip]
suggest
siųlyti
class
klasė
control
kontrolė/valdymas
raise
(pa)kelti
care
rūpestis, priežiūra, globa
perhaps
galbūt
little
mažai
late
vėlas
hard
sunkus, kietas(tiesiogine prasme)
field
laukas, sritis(mokslo)
else
kitka
pass
praeiti/pralėkti/pravažiuoti, iš(si)laikyti, perduoti
former
buvęs
sell
parduoti
major
didžiulis
sometimes
kartais
require
prireikti/reikėti
along
palei
development
vystimasis, plėtra, plėtimasis
themselves
jie patys
report
reportuoti
role
rolė, vaidmuo
better
geresnis/geriau
economic
ekonomiškas
effort
pastangos
decide
nuspręsti
rate
dažnumas(greitis, dažnis, tarifas, kaina, t.t.)
strong
stiprus
possible
įmanomas
heart
širdis
drug
vaistas, narkotikas
show
rodyti
leader
lyderis, vadovas
light
šviesa
voice
balsas
wife
žmona
whole
visas
police
policija
mind
protas
finally
pagaliau
pull
traukti
return
grįžti
free
laisvas, nemokamas
military
kariuomenė
price
kaina
report
reportažas
less
mažiau
according
pagal(kažką)[according to the internet - pagal internetą/interneto nuomonę]
decision
nuosprendis
explain
(pa)aiškinti
son
sunus
hope
tikėtis
even
net ir[even she did it - netgi ir ji tai (pa)darė]
develop
plėtoti, kurti
relationship
santykiai, ryšys
carry
nešti(ne atnėšti)
town
miestelis
road
kelias
drive
važiuoti
arm
ranka
true
teisingas
federal
federalinis
break
(su)laužyti
difference
skirtumas
thank
dėkoti
receive
gauti
value
vertė
international
tarptautinis
building
pastatas
action
veiksmas
full
pilnas
model
modelis
join
prisidėti(prie kažko)
season
sezonas, metų laikas
society
visuomenė
tax
mokesčiai
director
direktorius(ne mokyklos)
early
anksti
position
pozicija, vieta
player
žaidėjas
agree
sutikti(su kažkuom)
especially
ypač
record
įrašas
pick
(pa)imti, skinti
wear
devėti
paper
popierius
special
ypatingas
space
erdvė
ground
žemė(ne tos kur traktorius aria)
form
forma, pildoma forma(dokumentas)
support
remti(ir tiesiogine ir perkiltine prasmėm)
event
įvykis, renginys
official
oficialas(oficialus žmogus(pareigūnas, valdininkas, tarnautojas))
whose
kurio
matter
reikalas; viskas, kas apčiuopiama[matter of the universe - visatos "viskas"(išskyrųs tamsiąją energiją ir tamsųjį "viską"]
everyone
visi
center
centras, vidurys
couple
pora
site
vieta, "website" trumpinys
end
(pa)baigti
project
projektas
hit
(su)trenkti
base
(pa)grįsti
activity
veikla
star
žvaigždė
table
stalas
need
reikmė
court
kiemas, aikštelė, teismas
produce
(pa)gaminti, pateikti
eat
(su)valgyti
American
Amerikietis
teach
(iš)mokyti
oil
tepalas, nafta
half
pusė
situation
situacija
easy
lengvas(nesudėtingas)
cost
kaina
industry
industrija
figure
figura
face
susidurti
street
gatvė
image
atvaizdas, vaizdas, paveikslas
itself
___
phone
telefonas
either
[I don't want to do this either - aš taip pat nenoriu šito daryti]
data
duomenys
cover
(už)dengti
quite
gan
picture
nuotrauka, paveiksliukas
clear
giedras
practice
praktika, praktikavimasis
piece
gabaliukas, dalis, gabalėlis
land
žemė(šnekam apie plotą)
recent
naujas, dabartinis, paskutinis
describe
apibūdinti
product
produktas
doctor
daktaras
wall
siena
patient
pacientas
worker
darbuotojas
news
naujienos, žinios
test
testas, bandymas
movie
filmas
certain
užtikrintas
north
šiaurė
love
meilė
personal
asmeninis
open
atviras
support
parama
simply
paprasčiausiai
third
trečias
technology
technologija/technologijos
catch
pagauti
step
laiptas, žingsnis
baby
kūdikis
computer
kompiuteris
type
tipas, rūšis
attention
dėmesys
draw
piešti, (pri)traukti
film
filmas, kinas
Republican
Republikonas(apie politiką)
tree
medis
source
šaltinis
red
raudonas
nearly
beveik
organization
organizacija
choose
(pa(si))rinkti(s)
cause
sukelti(kažką)
hair
plaukai/plaukas
look
žvilgnis, išvaizda
point
rodyti(pirštu)
century
amžius(pvz.: XXa.)
evidence
įrodymai
window
langas
difficult
sunkus/sudėtingas
listen
(iš(si)/pa(si))klausyti(s)
soon
netrukus, greitai
culture
kultūra
billion
milijardas
chance
galimybė, šansas
brother
brolis
energy
energija
period
periodas, laiko tarpas
course
kursas, eiga
summer
vasara
realize
suprasti, realizuoti
hundred
šimtas
available
galimas/laisvas/neužimtas
plant
augalas
likely
ganėtinas/tikėtinas
opportunity
galimybė
term
terminas(daug reikšmių)
short
trumpas
letter
laiškas, raidė
condition
sąlyga, būklė
choice
pasirinkimas
place
(į/pa)dėti, (į/pa)talpinti
single
vienintelis, vienišas, vienas
rule
taisyklė
daughter
dukra
administration
administracija
south
pietūs(nesusieta su pusryčiais, bet su rytais)
husband
vyras(vedęs)
Congress
Kongresas(apie JAV politika)
floor
grindys
campaign
kampanija
material
medžiaga
population
populiacija
well
gerai(laikosi, sekasi, matai)
call
skambutis, kvietimas
economy
ekonomija
medical
medicininis
hospital
ligoninė
church
bažnyčia
close
uždaryti
thousand
tūkstantis
risk
rizika
current
dabartinis
fire
ugnis
future
ateitis
wrong
neteisingas, neteisus
involve
(į(si))velti(s)
defense
gynyba
anyone
bent kas
increase
(pa)didinti
security
apsauga
bank
bankas
myself
aš pats
certainly
tikrai taip
west
vakarai
sport
sportas
board
lenta
seek
ieškoti
per
per(ne per tiltą, bet per sekundę)
subject
dalykas(istorija, fizika, matematika, lietuvių k.), subjektas
officer
pareigūnas
private
privatus
rest
poilsis
behavior
elgesys
deal
(pa, iš)dalinti(kortas, žetonus(apie stalo žaidimus))
performance
pasirodymas
fight
kovoti, kautis
throw
mesti(bet ne pamesti)
top
viršus
quickly
greičiau
past
praeitas
goal
tikslas
second
antras, sekundė
bed
lova
order
tvarka, užsakymas
author
autorius
fill
(už)pildyti
represent
reprezentuoti
focus
susitelkti(ties kažkuo), (susi)kaupti(s)
foreign
svetimas, užsienio
drop
(pa,nu)mesti(bet ne mesti)
plan
planuoti
blood
kraujas
upon
ant(kažko)(metaforine, perkeltine prasme)[the problem upon your shoulders - problema ant tavo pečių]
agency
agentūra
push
stumti
nature
gamta
color
spalva
no
ne
recently
neseniai
store
parduotuvė
reduce
(su)mažinti
sound
garsas
before
prieš
near
netoli, prie pat
movement
judėsys, judėjimas
page
puslapis
enter
įeiti
share
(pasi)dalinti(s)
poor
vargšas(būdvardis)
other
kita, kiti, kitkas
natural
naturalus
race
rasė
concern
susirūpinimas
significant
reikšmingas
similar
panašus
hot
karštas, patrauklus(žargonas)
language
kalba
each
kiek(vienas)
usually
dažniausiai
response
atsakas
dead
negyvas
rise
(pa)kilti
animal
gyvūnas
factor
faktorius
decade
dešimtmetis
article
straipsnis
shoot
šauti
east
rytai
save
(iš)saugoti
seven
septyni
artist
menininkas
away
[far away - toli(nuo kažko); stay away - nesiartink]___
scene
scena
despite
nepaisant
central
centrinis(ne vidurinis)
eight
aštuoni
thus
___(panašus į "so", panagrinėk EN-EN žodyną)
treatment
gydymas, rūpinimasis
beyond
anapus(bet ne apie puses kalbama)
happy
laimingas
exactly
tiksliai
protect
saugoti
approach
prieiti(prie)
lie
meluoti
size
dydis
dog
šuo
fund
fundas
serious
rimtas
occur
įvykti
media
žiniasklaida
ready
pasiruošęs
sign
ženklas
thought
mintis
list
sąrašas
individual
individas
simple
paprastas
quality
kokybė
pressure
slėgis
accept
priimti(kvietimą)
answer
atsakas, atsakymas
hard
sunku
resource
resursas
identify
identifikuoti
left
kairysis, kairys
meeting
susitikimas
determine
nustatyti
prepare
(pa)ruošti
disease
liga
whatever
___(kas bebūtų)
success
sėkmė
argue
ginčiotis, argumentuoti
cup
puodelis
particularly
ypač, ypatingai
amount
kiekis
ability
gebėjimas
staff
lazda, personalas
recognize
atpažinti
indicate
nurodyti, parodyti, reikšti, indikuoti
character
charakteris, vaidmuo
growth
augimas
loss
pralaimėjimas
degree
laipsnis
wonder
stebėtis, domėtis
attack
ataka
herself
___(ji pati)
region
regijonas
television
televizija
box
dėžė
TV
televizorius
training
treniravimas(is), pa(si)ruošimas
pretty
gerokai/gan/gana
trade
amatas/profesija, prekyba
deal
sandėris, (kortų)dalyjimas
election
rinkimai
everybody
kiekvienas, visi
physical
fizinis
lay
dėti(kiaušinius), (pa)kloti
general
generalinis, bendras
feeling
jausmas
standard
standartas
bill
mokėstis, banknotas
message
žinia, žinutė
fail
nepavykti, žlugti
arrive
atvykti
analysis
analizė
benefit
nauda
name
vardas, pavadinimas
sex
seksas, lytis
forward
priekis
lawyer
advokatas
present
pristatyti
section
dalis/sekcija(ne baldas)
environmental
aplinkos(kalbam apie gamtą)
glass
stiklas, stiklinė
answer
atsakyti
skill
įgūdis, įgūdžiai/meistriškumas
sister
sesė
PM
po vidurdienio
professor
profesorius
operation
operacija
financial
finansinis
crime
nusikaltimas
stage
salė
ok
gerai(pritarimas)
compare
(pa)lyginti(kažką su kažkuo)
authority
valdžia
miss
nepataikyti
design
dizainas
sort
rūšis/kategorija
one
vienas
act
vaidinti, elgtis
ten
dešimt
knowledge
žinios(ne kurias žiūri, o kurias kaupi)
gun
šautuvas
station
stotis
blue
mėlynas
state
teigti
strategy
strategija
little
mažas
clearly
neabejotinai
discuss
diskutuoti
indeed
išties/tikrai taip
force
(pri)versti
truth
tiesa
song
daina
example
pavyzdys
democratic
demokratinis
check
(pa)žymėti
environment
aplinka(kalbam apie gamtą)
leg
koja
dark
tamsus
public
visuomenė, publika
various
įvairūs(naudojama su daiktąvardžio daugiskaita)
rather
verčiau(verčiau eisiu namo - "rather, I'll go home"
laugh
juoktis
guess
spėti
executive
pareigūnas, vadovas
set
rinkinys
study
mokytis, studijuoti, tyrinėti
prove
įrodyti/įrodynėti
hang
(pa)kabinti, (pa)(si)karti
entire
visas
rock
akmuo
design
projektuoti/kurti
enough
pakanka(mai)
forget
pamiršti
since
nuo(apie laiką, ne erdvę)