1
Ready to learn
Ενεστώτας- Şimdiki zaman
2
Ready to learn
Παθητική φωνή- edilgen çatı
3
Ready to learn
επιτατικά επίθετα - pekiştirme sıfatları
4
Ready to learn
δυνητικά ρήματα
5
Ready to learn
Ρήματα Αναγκαιότητας
6
Ready to learn
Μέλοντας -Gelecek Zaman
7
Ready to learn
Παραθετικά
8
Ready to learn
Σχετικές Θέσεις στο Χώρο
9
Ready to learn
Αόριστος - Gecmis Zaman
10
Ready to learn
Παρατατικός - Şimdiki zamanın hıkayesi
11
Ready to learn
Κτητικά
12
Ready to learn
Ενεστώτας Διαρκείας - Geniş Zaman
13
Ready to learn
Προστακτική - Emir kipi
14
Ready to learn
Υποτακτική Ευκτική - İstek kipi
15
Ready to learn
Ευκτική-υποθετική έγκλιση -dilek-şart kipi
16
Ready to learn
Υποθετική Ενεστώτα Şimdiki zamanın koşulu
17
Ready to learn
Υποθετική Μέλλοντα-Gelecek zamanın koşulu
18
Ready to learn
Υποθετική Αορίστου (Απραγματοποιήτου) - Dilek koşu
19
Ready to learn
Υποθετική Αορίστου (Πραγματοπιημένου)-Belirli geçm
20
Ready to learn
Ενεστώτας Αναγκαιότητας- Gereklik kipi
21
Ready to learn
Υποθετική Αναγκαιότητας -Gereklik kipinin koşulu
22
Ready to learn
Δυνητική υποθετική σε διάφορους χρόνους
23
Ready to learn
Δυνητική Οριστική-Gelecek zamanın hikâyesi
24
Ready to learn
Ενέστωτας αβεβαιότητας - Şimdiki zamanın rivayeti
25
Ready to learn
Αόριστος αβεβαιότητας - Belirsiz geçmiş zaman
26
Ready to learn
Υπερσυντέλικος αβεβαιότητας- Belirsiz geçmiş zaman
27
Ready to learn
Υπερσυντέλικος - Belirli geçmiş zamanın hikâyesi
28
Ready to learn
Μέλοντας αβεβαιότας- Gelecek zamanın rivayeti
29
Ready to learn
Αόριστος Ισχυρής αβεβαιότητας -Belirsiz geçmiş zam
30
Ready to learn
Ενεστωτ Διαρκείας Αβεβαιότητας -Geniş zamanın riva
31
Ready to learn
Παρατατικός Διαρκείας- Geniş zamanın hikâyesi
32
Ready to learn
Αναφορική κατάληξη ενεστώτα (-dik) eki
33
Ready to learn
Αναφορική κατάληξη μέλοντα -(-dik) eki gelecek
34
Ready to learn
Mεταβιβαστικά ρήματα - Ettirgen fiiler
35
Ready to learn
Πως? Nasil? (erek-arak)
36
Ready to learn
Πότε? ne zaman? (-ken/-yken)
37
Ready to learn
Κατάληξη -ince (μόλις)
38
Ready to learn
Κατάληξη -e/e -a/a
39
Ready to learn
Κατάληξη -r -mez
40
Ready to learn
Κατάληξη -dikçe
41
Ready to learn
Κατάληξη -eli -alı
42
Ready to learn
Κατάληξη -ene -ana kadar
43
Ready to learn
Κατάληξη -cesine -casına
44
Ready to learn
Κατάληξη -dikten başka
45
Ready to learn
Προσδιορισμοί στην ονομαστική - Tamlamalar
46
Ready to learn
Προσδιορισμοί στην αιτιατική
47
Ready to learn
Προσδιορισμοί στη δοτική
48
Ready to learn
Προσδιορισμοί στην τοπική
49
Ready to learn
Προσδιορισμοί στην αφαιρετική
50
Ready to learn
Προσδιορισμοί με κτητικό (στη γενική)
51
Ready to learn
Πολλαπλά κτητικά
52
Ready to learn
Υποκοριστικά
53
Ready to learn
Χρονικά επιρρήματα
54
Ready to learn
Ποσοτικά επιρρήματα
55
Ready to learn
Τροπικά επιρρήματα
56
Ready to learn
Βεβαιωτικά επιρρήματα