Level 13 Level 15
Level 14

Irregular verbs


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be was/were been
olema
become became become
saama (kellekski, millekski)
begin began begun
alustama,algtama
break broke broken
purustama, katki tegema
bring brought brought
tooma
build built built
ehitama
buy bought bought
ostma
can could been able
saama, suutma, oskama, tohtima
catch caught caught
kinni püüdma
choose chose chosen
valima
come came come
tulema
cost cost cost
maksma, maksumus, hind, kulu
cut cut cut
lõikama
do did done
tegema
drink drank drunk
jooma
drive drove driven
sõitma, juhtima
eat ate eaten
sööma
fall fell fallen
kukkuma, langema
feel felt felt
tundma, tunnetama
fight fought fought
võitlema, kaklema, tülitsema
find found found
leidma, avastama
fly flew flown
lendama
forget forgot forgotten
unustama
get got got
saama
give gave given
andma
go went gone
minema
grow grew grown
kasvama, kasvatama
have had had
omama
hear heard heard
kuulma
hit hit hit
lööma, tabama
keep kept kept
hoidma, pidama, säilitama
know knew known
teadma, tundma
leave left left
lahkuma, maha jätma
lose lost lost
kaotama, eksima
make made made
valmistama, tegema
meet met met
kohtama, kohtuma
pay paid paid
tasuma, maksma
put put put
panema, asetama
read read read
lugema
ride rode ridden
ratsutama, sõitma
run ran run
jooksma
say said said
ütlema
see saw seen
nägema
sell sold sold
müüma
send sent sent
saatma
shut shut shut
sulgema, kinni panema
sing sang sung
laulma
sit sat sat
istuma
sleep slept slept
magama
speak spoke spoken
kõnelema, rääkima
spend spent spent
kulutama, veetma
stand stood stood
seisma
steal stole stolen
varastama
swim swam swum
ujuma
take took taken
võtma, viima
tell told told
ütlema, jutustama
think thought thought
mõtlema, arvama
understand understood understood
aru saama, mõistma
wake woke woken
ärkama
wear wore worn
kandma (riideid, ehteid)
win won won
võitma
write wrote written
kirjutama