159 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
andamusi
adunare, întâlnire
soni
sfârșit
amintatic
câștig
cilistisescu
stăruiesc, mă trudesc
apufãsescu
hotărăsc
ahãrdzescu
valorez, merit
curbani
sacrificiu, jertfă
di primansus
de prisos
nãeti
intenție
alathus
greșeală
furnjii
cauză, pretext
ixichi
lipsă
lãvos
murdar
armãtusescu
înarmez
vahì
poate
aljumtrea
altminteri, altfel
aver
adevăr
giuvapi
răspuns
ahãndos
adânc
cundilj
creion, pensulă
pishman
căit
borgi
datorie
zori
greu, greutate
aradã
ordine, rând
pãrãstisescu
prezint
apãndisescu
răspund
pezã
batjocură, zeflemea
amaxi
căruță, trăsură, mașină
arocut
roată
chindruescu
poposesc
cãlisescu
invit
parei
ceată
hãlati
unealtă; mădular
thimiljusescu
întemeiez
catandisi
stare, situație
isea
la fel
nishani
semn; țintă; minune
deaspir
deznădejde
pangu
păianjen
di cãbili
în stare
giumertu
darnic
dhyiuvãsescu
citesc
nãheamã
puțin
cãndirsescu
conving
ndrupãscu
rezem, proptesc
acumtin
încetez, opresc, poposesc
sinfunipsescu
sunt de acord, consimt
turlii
fel, soi
pon
durere
taifã
familie; ceată
hioti
coamă
lãhtarã
spaimă, groază
livendu
voinic, viteaz
hãiri
folos, profit
laspi
noroi
lilici
floare
strãxescu
consimt; îndur, rabd
clirunumii
moștenire
anamã
faimă, renume
asimi
argint
malamã
aur
gortsu
păr, pară
corcan
țeapăn
alãxescu
schimb
isozmã
logodnă
mi isusescu
mă logodesc
mizia
de-abia
mindzithrã
urdă, jintiță
astalj
întâlnesc; depășesc; cert
dãnãsescu
rezist, durez, țin
puripsescu
subzist, mă mențin
cumatã
bucată, felie
dizvoc
sfâșii
stizmã
perete
yilii
sticlă; pahar; oglindă; ochelari
maxus
dinadins, anume
dulbii
ochean, binoclu
astãsescu
fixez, instalez, construiesc
binai
clădire
pirgu
turn; râpă
piriclju
primejdie
cãmbanã
clopot
ãnj ticnescu
îmi amintesc
guvã
gaură
zvercã
ceafă
vilendzã
velință, pătură
copus
efort
mi dirin
mă zbucium, mă prăpădesc, mă istovesc
aritcu
rar
clir
urmaș
zãrtsinã
rădăcină
shicai
glumă
ghium
vas de purtat apă
bãcã
fustă
fustani
rochie
bãcãri
aramă
cãtigursescu
reproșez, acus, critic
padi
șes, pajiște, padină
ohtu
dâmb, movilă
dzeanã
deal
cihtãsescu
smintesc, zăpăcesc, uluiesc
aoa
aici
mprostu
în picioare, drept
mi-alin
urc, mă sui
pitãludã
fluture (-l-)
pirpirunã
fluture (-r-)
njurizmã
miros
tastru
traistă
arbines
albanez
capra
ari barbã, mascur nu easti
tahina
dimineața devreme
hãryii
zori de zi
apir
mi dishteptu tahina (tu hãryii)
amirã
împărat
sibepi
cauză, motiv, pretext (T)
exiyisescu
explic, traduc
minghiushi
cercel
ahoryea
tsi nu easti deadun (tu-un loc) cu altu
zilj
invidie, gelozie
inati
supărare, furie
yisteari
comoară
mãrat
biet, sărman
iurnecã
model, exemplu, mostră
pãhã
preț
isapi
socoteală
arãzgã
origine
azvarna
târâș
muabeti
discuție; petrecere
thesi
funcție, rang
grambo
mire; ginere
hãrai
sac mari di lãnã tsi sã ncarcã pi mulãri
doarã
dar, cadou
nchisescu
încep; pornesc, plec
etim
gata
cireap
cuptor
fixescu
lunjinedz
taxirati
nenorocire
isnafi
breaslă
cãidisescu
îndrăznesc, cutez
arhundu
om cari easti multu avut
hãvã
aier, climat
umuti
speranță, nădejde
sumenji
conștiință
cãbati
vină
angãtan
grijă, grijuliu
andicra
vizavi
xetasi
examen, examinare, cercetare
xitãsitor
cercetător
canim
măcar, cel puțin
avrapã
grabă, iuțeală, avânt
nãmuzi
onoare, stimă, ambiție
zighã
cântar, balanță romană; echilibru
zulumchear
hrăpăreț, jefuitor
ghizai
amendă
znjii
pagubă
vrondu
zgomot, bubuitură
cãpachi
capac
miydani
loc deschis; vileag
sihãrichi
veste bună