Level 2
Level 1

Số đếm


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zero
không (trong khẩu ngữ chỉ nhiệt độ)
nil
không (dùng khi nói về tỉ số thể thao)
nought
không (con số 0)
"O"
không (phát âm như chữ "O"; dùng trong giao tiếp, đặc biệt là trong số điện thoại)
one
một
two
hai
three
ba
four
bốn
five
năm
six
sáu
seven
bảy
eight
tám
nine
chín
ten
mười
eleven
mười một
twelve
mười hai
thirteen
mười ba
fourteen
mười bốn
fifteen
mười lăm
sixteen
mười sáu
seventeen
mười bảy
eighteen
mười tám
nineteen
mười chín
twenty
hai mươi
twenty-one
hai mốt
twenty-two
hai hai
twenty-three
hai ba
thirty
ba mươi
forty
bốn mươi
fifty
năm mươi
sixty
sáu mươi
seventy
bảy mưoi
eighty
tám mươi
ninety
chín mươi
one hundred, a hundred
một trăm
one hundred and one, a hundred and one
một trăm linh một
two hundred
hai trăm
three hundred
ba trăm
one thousand, a thousand
một nghìn
two thousand
hai nghìn
three thousand
ba nghìn
one million, a million
một triệu
one billion, a billion
một tỉ