Level 1 Level 3
Level 2

Oldkirken


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kjernen i bibelsk tro
Skapelse og inkarnasjon. Gud er evig, uforanderlig og nærværende i det fysiske.
Gnostisismen
Tilbød kunnskap fra Gud gjennom en hemmelig tradisjon eller private åpenbaringer. Det fysiske skaperverket en følge av fallet. Det fysiske drar deg bort fra Gud. Problemer med tanken om at Gud ble menneske. Det fysiske - et problem.
Ireneus og Tertullians svar til gnostisismen
Det finnes ingen hemmelig tradisjon. Overleveringen må være åpen og testbar. Hvis det var en hemmelig tradisjon ville vi ha kjent den. Ireneus var disippelen til Polikarp som igjen var disippelen til Johannes. Stammet fra og hadde klare røtter til apostlene.
Striden om arianismen
Diskusjon omkring Jesu to naturer
Arius' posisjon
Sønnen er et skapt vesen. Den første og høyeste av alle vesener, men ikke gudommelig. Sønnen og Faderen er vesensforskjellige. På samme måte er Den Hellige Ånd Guds nest mest fullkomne skaperverk. Faderen er alene størst og treenighetsbegrepet kan ikke benyttes om Gud.
Hulkens' posisjon
Ukjent
Athanasius' posisjon
Ingen skapning kan frelse en annen skapning. Ifølge Arius er Jesus en skapning. Derfor kan ikke Jesus frelse menneskeheten. Eneste løsningen blir da (ifølge denne posisjonen) at Jesus er Gud inkarnert. Bare Gud kan frelse. Jesus Kristus frelser. Derfor: Jesus Kristus er Gud.
Den nikenske trosbekjennelsen
Tilsvar til arianismen. Utviklingen av trosbekjennelsene viktig element med tanke på å oppnå læremessig enighet i den tidlige kirke. Inkarnasjonen fremstilles i billedtale. Født, ikke skapt. Lys av lys. "Av samme vesen som."
Striden om kvinnelige prester
1. Martin Luther: Mot. 2. Hans Nielsen Hauge: For.
Nestorianismen
Skiller mellom det Jesus gjør som Gud og det han gjør som menneske. Jesus var to personer og to naturer.
Kristi to naturer
Nestroianismen og Monofysitismen hører under?
Monofysitismen
Kristus er gudommelig men har menneskelige egenskaper.
Konsilet i Chalkedon (1.november 451).
Hvor ble de enige om dette? Kristus er en person, to naturer, uten sammenblanding og uten adskillelse.
Nestorius (Levde omkring 430).
Nestorianismen
Begynnelsen av 400-tallet
Når fant striden om Kristi to naturer sted?
Theotokos
Problemet til nestroianismen var spørsmålet om Maria da var Gud fødersken. Hva er det greske utrykket?
Problemet med monofysitismen
Hvis Jesus primært var Guddommelig og kun hadde mennesklige egenkaper, er han da sant menneske og kan han da lide? Hvilken rettning ble kritisert for dette?
Modalisme
Ingen forskjell sett bort fra utseende og geografisk plassering. Tre termer/aspekter ved den samme Gud.
Funksjonell modalisme
Gud opererer på forskjellige måter i nåværende øyeblikk, og de tre personene refererer til disse tre handlingsmodusene.
Kronologisk modalisme
Gud var Far på et tidspunkt i historien, Gud var Sønnen på et annet tidspunkt og til slutt var Gud Ånden. Åpenbarer seg i forskjellige moduser på forskjellige tider.
Triteisme
Hvilken retning mente at det var tre ulike Guder?
Periochoresis
Ikke sammenblandes og ikke adskilles. Ikke dele opp treenigheten, men de er likevell ulike.
Øst-siden (De kappadokiske kirkefedre).
Faderen er opphavet til både sønnen og ånden. Opptatt med å poengtere at sønnen fødes og ånden utgår.
Vest-siden (Augustine)
Hvilken side mente at ånden utgår fra både faderen og sønnen?
Filioque
Hva er det latisnke begrepet for: ånden utgår fra faderen og fra sønnen?
Augustine
Hvem sier at ånden er kjærlighetsbåndet som binder menneskene til Gud og binder treenigheten sammen?
350-400
Når fant striden om treenighetlæren sted?
Det store skismaet i 1054
En langsiktig konsekvens av striden om treenighetslæren.
Felix
Hvem satte inn biskopen som fororsaket donatismen problemet?
Donatismen
Hvilken strid omhandlet hvorvidt sakrament forvaltningen var gyldig avhengig av den som forvalter det eller av nåden?
Donatistene
Hvem mente at sakramentet var betinget av den som forvaltet det?
Augustine
Hvem gikk imot donatistene og mente at sakraments forvaltingen var gyldig uavhenig av menneskers liv, men kun ved kraft av Guds nåde?
Pelagius
Hvem tror ikke på arvesynd?
Pelagius
Hvem mener at nåde er ekstern opplysning gitt til mennesker gitt fra Gud?
Pelagius
Hvem mener at Jesu eneste rolle i frelsesplanen er at han skal vise oss hva Gud krever av oss mennesker?
Augustine
Hvem var sterkt uenig med Pelagius, og brukte argumentet: mennesker kan ikke frelse seg selv?
Pelagianisme
Striden mellom Pelagius og Augustine heter?
350-400
Striden mellom Pelagius og Augustine fant sted mellom: