Level 4 Level 6
Level 5

Reformasjonen


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bibelen og tradisjonen
Luthers teser. Avviser også avlatslæren. Noe som ble oppfattet som et angrep på paven. På grunnlag av dette kom problemstillingen: Hvem skulle bestemme kirkens lære?
Luthers posisjon:
Kirken grunnlagt på gudommelig autoritet. Noe som er Kristus i bibelen (Guds inkarnasjon), kirken er grunnlagt på evangeliet om Jesus og må styres i samsvar med det (derfor kan ingen menneskelige autoriteter sette seg selv over bibelforankret grunnlære)
Den radikale reformasjonen
Tradisjonen har ingen autoritet. Benekter barnedåpens gyldighet.
Den romersk-katolske reformasjon
Tridentiner konsilet (Trient): Tradisjonen har selvstendig autoritet, likestilt med evangelietekstene. Dogmer trenger derfor ikke nødvendigvis bibelsk begrunnelse.
Luthers posisjon rettferdiggjørelsen
Jesus har gjort det mennesket ikke kunne. Tro som tillit (til det Jesus har gjort). Mennesket kan ikke gjøre annet enn å ta imot.
Romersk-katolsk posisjon
Tro er kunnskap (senmiddelalderens teologer). Forutsetter viljens tilslutning (derfor ingen frelsesvisshet). Forlatt ved JD (Joined declaration); vedtak i 1999 av både luthersk og romersk-katolsk enighet. En enighet om at tro ved kunnskap ikke er rettmessig.
Debatten mellom Luther og Erasmus
En debatt omkring skriften, frelsen og menneskets eget bidrag.
Luther om Skriften
Skriften er klar (har overbevisningskraft), opplyser (ikke dunkelt), poenget med det hele er klart (selv om det er visse tekster som er vanskelige å tolke).
Erasmus om Skriften
Skriften er uklar; kirken må forklare den.
Luther om frelsen
Frelse er Guds verk (utvelgelsestanken) (Erasmus; da er Gud rettferdig, Luther; vi kan ikke bestemme om Gud er rettferdig, vi kan ikke fullt forstå Guds tanke), som guddommelig nyskapelse, hvorfor dette virker (Skriftens opplysning) vet vi ikke.
Erasmus om frelsen
Frelsen er et tilbud vi må bestemme oss for å ta imot.
Luther og meritum
Medarbeiderskap, men ikke meritum (fortjeneste).
Erasmus og meritum
Medarbeiderskap gir meritum (fortjeneste).
Transubstansiasjon
Romersk-katolsk posisjon. Jesus er fysisk tilstedeværende i brødet og vinen.
Konsubstansiasjon
Chalkedon, luthersk posisjon. Fysisk tilstede, men er likevel brød og vin. Uten sammenblanding og adskillelse.
Nattverd som minnemåltid
Zwinglis posisjon. Bare brød og vin. Kun et minnemåltid.
Åndelig nærvær
Calvins posisjon. Gud er litt mer til stede enn vanlig, men er kun brød og vin.
Luther og kirken
Luthersk selvforståelse som indrekirkelig reformbevegelse. Ble avvist. Og vi fikk den lutherske statskirkelighet. Som ikke ivaretar kirkens frihet.
Svermere
Kirken som rent åndelig fellesskap.
Calvin. Den synlige og den usynlige kirke
Den synlige må styres etter Guds lov. Gudstjenesten skal kun inneholde det som er påbudt i bibelen.