Level 52 Level 54
Level 53

5201 - 5300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Han skrev ner sina tankar i sin anteckningsbok.
He put down his thoughts in his notebook.
Hade jag vetat skulle jag ha sagt det till dig.
If I had known it, I would have told you.
Ingen ut av eleverna var försenade till skolan.
None of the students were late for school.
Hon valde en hatt som matchade hennes klänning.
She selected a hat to match her new dress.
De såg antagligen vårt skepp komma in i hamnen.
They probably saw our ship come into port.
Du ser ut som en liten flicka i den klänningen.
You look like a little girl in that dress.
Han använde hennes cykel utan att fråga om lov.
He used her bike without asking permission.
Jag såg på när de flådde en människa den dagen.
I watched them skin a human being that day.
Klockan är nästan sju. Vi måste gå till skolan.
It's almost seven. We have to go to school.
Varför bestämde du dig för att prata om det nu?
Why did you decide to speak about that now?
Den ekonomiska situationen är inte bra just nu.
The economic situation isn't good right now.
Den här boken är för mig vad Bibeln är för dig.
This book is to me what the Bible is to you.
Varför uppför sig män som apor, och vice versa?
Why do men behave like Apes, and vice versa?
Hon valde ut en rosa skjorta för mig att prova.
She picked out a pink shirt for me to try on.
Vi behöver tänka över problemet mer försiktigt.
We have to consider the problem more carefully.
Kan du snälla säga hur lång du är och din vikt?
Could you please tell me your height and weight?
Spädbarnet döptes till Alfred efter sin farfar.
The baby was named Alfred after his grandfather. (father's)
Vet du inte att han gick bort för två år sedan?
Don't you know that he passed away two years ago?
Han ådrog sig malaria när han bodde i djungeln.
He contracted malaria while living in the jungle.
Trots att det regnade ställdes matchen inte in.
In spite of the rain, the game was not cancelled.
Seansdeltagare försöker få kontakt med de döda.
Participants in a seance try to contact the dead.
Hon såg till att resenären hade mat och kläder.
She provided the traveler with food and clothing.
Pojken som bor här intill kommer ofta hem sent.
The boy who lives next door often comes home late.
Jag kan inte ta hennes plats som engelsklärare.
I can't take the place of her as an English teacher.
Jag brukade simma i havet när jag var ett barn.
I used to go swimming in the sea when I was a child.
Det var snällt av dig att hjälpa mig med läxan.
It was very nice of you to help me with my homework.
Tror du vi hinner i tid till flygplatsen, Paul?
Do you think we'll make it to the airport in time, Paul?
Nyhetsförmedlaren betonar matkrisen för mycket.
The newscaster puts too much emphasis on the food crisis.
Det här är just den ordbok jag har letat efter.
This is the very dictionary that I have been looking for.
Jag tenderar till att dra till mig förkylningar.
I tend to catch colds.
Vem var det som faktiskt genomförde operationen?
Who actually performed the surgery?
Vill du att jag ska hålla ett öga på Tom åt dig?
Do you want me to watch Tom for you?
Han lämnar alltid sina verk gjorda till hälften.
He always leaves his work half done.
Festivalen kommer att gå av stapeln nästa vecka.
The festival will be held next week.
Jag vet inte hur man spelar golf överhuvudtaget.
I don't know how to play golf at all.
Han förklarade varför experimentet misslyckades.
He explained why the experiment failed.
Det tog en månad för min förkylning att gå över.
It took me a month to get over my cold.
Du frågar ofta frågor som jag inte kan svara på.
You often ask questions I can't answer.
Jag vill ha två korv med bröd med mycket peppar.
I want two hot dogs with lots of pepper.
Jag skrev till honom av en helt annan anledning.
I wrote to him for quite another reason.
Den här boken finns bara tillgänglig i en affär.
This book is available at one shop only.
Tom fick faktiskt Mary till att dansa med honom.
Tom actually got Mary to dance with him.
Vad har du gjort angående reparationen av bilen?
What have you done about fixing the car?
Han verkade trivas med sitt liv och sitt arbete.
He seemed to enjoy his life and his work.
Jag tror inte att det kommer att regna i morgon.
I don't think that it will rain tomorrow. (space)
Skulle du kunna förklara reglerna för mig, tack?
Would you please explain the rules to me?
Hon är väldigt duktig på att imitera sin lärare.
She is very good at imitating her teacher.
Hela familjen hjälpte till med att skörda vetet.
The whole family helped harvest the wheat.
Han gick långsamt så att barnet kunde följa med.
He walked slowly so the child could follow. (x "sakta", x "hänga")
Vi var väldigt besvikna över att höra nyheterna.
We were very disappointed to hear the news.
Varför letar du inte upp det i telefonkatalogen?
Why don't you look it up in the phone book?
Jag vill verkligen inte lämna barnen ensamma nu.
I really don't want the kids left alone now.
Jag var inte medveten om att du mådde så dåligt.
I wasn't aware that you were feeling so bad.
De hade inga skägg, inget hår och inga ögonbryn.
They had no beards, no hair and no eyebrows.
Förlåt att jag har orsakat dig så mycket besvär.
I'm sorry to have caused you so much trouble.
Tom säger att han är villig att göra det gratis.
Tom says that he's willing to do it for free.
Jag var inte medveten om att du mådde så dåligt.
I wasn't aware that you were feeling that bad.
Plutonium-239 har en halveringstid på 24 100 år.
Plutonium-239 has a half-life of 24,100 years.
Den andra delen av boken utspelar sig i England.
The second part of the book is set in England.
Hon kunde inte hindra sin dotter från att gå ut.
She could not keep her daughter from going out.
Tom bär alltid en karta och kompass i sin väska.
Tom always carries a map and compass in his bag.
Tom tog av sig rocken och kastade den på golvet.
Tom took off his coat and threw it on the floor.
Tom brukade röka två paket cigaretter varje dag.
Tom used to smoke two packs of cigarettes a day.
Den gamla kvinnan gick upp för trappan med möda.
The old woman climbed the stairs with difficulty.
Det verkade som om hon redan hade fått pengarna.
It seemed that she had already received the money.
Engelska talas i många länder runt om i världen.
English is spoken in many countries around the world.
Hur många olika pjäser är det i japanskt schack?
How many different pieces are there in Japanese chess?
Vill du gifta dig först eller skaffa barn först?
Do you want to get married first or have a child first?
Han har vanan att läsa tidningar under måltider.
He has the habit of reading the newspaper during meals.
Folk säger ofta att japanska är ett svårt språk.
People often say that Japanese is a difficult language.
Är det något särskilt som du vill ha att dricka?
Is there something in particular that you want to drink?
Den förra hyresgästen skötte lägenheten utmärkt.
The previous tenant took excellent care of her apartment.
Du kan komma och se mig närhelst det passar dig.
You can come and see me whenever it's convenient for you.
Det står en man med en pistol i handen i dörren.
There's a man with a gun in his hand standing at the door.
Han talade inte såvida han inte blivit tilltalad.
He did not speak unless spoken to.
Jag var tillsammans med vänner hela förra natten.
I was with friends all last night.
Den här medicinen kommer att bota din förkylning.
This medicine will cure your cold.
Även om jag var trött så försökte jag mitt bästa.
Though I was tired, I did my best.
Skulle du ha något emot att jag ställer en fråga?
Would you mind if I ask a question?
Han studerade hårt så han inte skulle misslyckas.
He studied hard so he wouldn't fail.
Jag skrattade väldigt mycket när jag såg det där.
I laughed very hard when I saw that.
Vi måste avsluta det här arbetet till varje pris.
We must finish this work at any cost.
Han gick vilse när han var ute och gick i skogen.
He got lost while walking in the woods.
Det tjänar inget till att bråka med honom om det.
It is no use arguing with him about it.
Hon vill veta vem det var som skickade blommorna.
She wants to know who sent the flowers.
Du kan använda ett lexikon till den här tentamen.
You can use a dictionary for this exam.
Det här är ett postkontor och det där är en bank.
This is a post office and that is a bank.
Var snäll och ge oss två knivar och fyra gafflar.
Give us two knives and four forks, please.
Han gör ingenting annat än klagar dagarna i ända.
He does nothing but complain all day long.
Tankfartyget har bara en liten besättning ombord.
The tanker has only a small crew on board.
Den stackars mannen blev äntligen en känd artist.
The poor man finally became a great artist.
Det är faktiskt mycket enklare än vad det ser ut.
It's actually a lot of easier than it looks.
Det här är inte min åsikt, bara min översättning!
It's not my opinion, but just my translation!
Jag är inte mannen som du en gång kände mig som.
I am not the man I was when you knew me first.
Jag ser fram emot att få träffa dig nästa söndag.
I'm looking forward to seeing you next Sunday.
Advokaten insisterade över klientens oskyldighet.
The lawyer insisted on the client's innocence.
Kaffet var så varmt så jag inte kunde dricka det.
The coffee was so hot that I couldn't drink it.
Kan du ta hand om våra husdjur medan vi är borta?
Will you look after our pets while we are away?
Du borde ha avvisat ett sådant orättvist förslag.
You should've rejected such an unfair proposal.
Han ägnade all sin tid till att studera historia.
He devoted all his time to the study of history.