Level 56 Level 58
Level 57

5601 - 5700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Han sprang inte tillräckligt fort nog för att hinna med tåget.
He didn't run fast enough to catch the train.
Han gick upp tidigt för att han skulle komma i tid till tåget.
He got up early so he'd be in time for the train.
Det är omöjligt att veta vad som kommer att hända i framtiden.
It is impossible to know what will happen in the future.
Det brukade finnas en restaurang framför den här busstationen.
There used to be a restaurant in front of this bus stop.
Det erbjudandet låter för bra för att vara sant. Vad är haken?
That offer sounds too good to be true. What's the catch?
Han må vara ung, men han är verkligen en tillförlitlig person.
He may still be young, but he really is a reliable person.
Jag trodde att Tom skulle plantera de där blommorna nära eken.
I thought Tom would plant those flowers near the oak tree.
Om en dörrvakt bär ditt bagage, glöm inte att ge honom dricks.
If a porter carries your luggage, don't forget to tip him.
Det här kommer att bli den varmaste sommaren på trettiosex år.
This is going to be the hottest summer in thirty-six years.
Det här är den kallaste vintern som vi har haft på trettio år.
This is the coldest winter that we have had in thirty years.
Ingen väntar vid busshållplatsen. Vi kanske har missat bussen.
No one is waiting at the bus stop. We may have missed the bus.
En förbipasserande filmade polisens våld med sin mobiltelefon.
A bystander videotaped the police beating using their cell phone.
Deras trädgård är full ut av väldigt vackra blommor året runt.
Their garden is full of very beautiful flowers all the year round.
Tom och Mary paddlade kanot längs med floden sist jag såg dem.
Tom and Mary were paddling a canoe down the river the last time I saw them.
Jag kan inte direkt säga att jag är glad över min pensionering.
I can't say I'm happy about retirement.
Du pratar så fort att jag inte förstår ett ord av vad du säger.
You talk so fast I can't understand a word you say.
Jag har precis varit på stationen för att vinka av min farbror.
I have just been to the station to see my uncle off. (father's)
Jag skjuter upp min resa till Skottland tills det blir varmare.
I'll postpone my trip to Scotland until it's warmer.
Tom förlöjlar sig alltid över John på grund ut av hans dialekt.
Tom always makes fun of John because of his dialect.
Ju mer du lär känna henne, desto mer kommer du att gilla henne.
The more you get to know her, the more you'll like her.
Vad är den mest behändiga vägen att ta sig till Tokyo Station?
What's the most convenient way to get to Tokyo Station?
Jag har en katt och en hund. Katten är svart och hunden är vit.
I have a cat and a dog. The cat's black and the dog's white.
Jag har en katt och en hund. Katten är svart och hunden är vit.
I have a cat and a dog. The cat is black and the dog is white.
Tom och Mary vaknade tidigt för att se årets första soluppgång.
Tom and Mary woke up early to see the first sunrise of the year.
Jag behöver inte gå till doktorn längre. Jag mår mycket bättre.
I don't have to go to the doctor any more. I'm feeling much better.
Hon hade precis börjat läsa boken när någon knackade på dörren.
She'd just begun to read the book when someone knocked on the door.
Jag tänker så det knakar, men jag kan inte komma på hennes namn.
I'm trying hard, but can't think of her name.
Om du inte studerar mer så kommer du helt säkert att misslyckas.
If you don't study harder, you'll fail for sure.
Jag bestämde mig för att jag inte ville ha mer med Tom att göra.
I decided I didn't want anything more to do with Tom.
Toms mamma sa alltid till honom att han borde äta mer grönsaker.
Tom's mother always told him he should eat more vegetables.
Jag tror att det är osannolikt att Tom kommer till festen själv.
I think it's unlikely that Tom will come to the party alone.
Jag hade hans namn på tungan, men jag kunde inte komma ihåg det.
His name was on the tip of my tongue, but I couldn't remember it.
Jag sov inte bra i natt, så jag har inte så mycket energi i dag.
I didn't sleep well last night, so I don't have much energy today. (spaces)
Skeppet genomsöktes noggrant, men inga illegala droger hittades.
The ship was searched thoroughly, but no illegal drugs were found.
Stanna gärna kvar efter konserten. Vi kommer signera autografer.
Please stick around after the concert. We'll be signing autographs.
Jag kunde inte föreställa mig att jag skulle känna såhär för dig.
I never imagined I'd feel this way about you.
Du kommer inte att finna så många nyheter i dagens nyhetstidning.
You won't find much news in today's newspaper.
Han tänkte att det skulle vara vettigt att acceptera erbjudandet.
He thought it would be wise to accept the offer.
Jag kommer inte att glömma bort din vänlighet så länge jag lever.
I will never forget your kindness as long as I live.
Om jag visste hennes namn och adress kunde jag skriva till henne.
If I knew her name and address, I could write to her.
Jag stannade hemma i går kväll för att kunna ta emot ditt samtal.
I stayed home last night to be able to receive your call.
Det är väldigt svårt att säga vilket land en person kommer ifrån.
It is very hard to tell what country a person comes from.
Skyll inte på mig. Jag har ingenting att göra med den där videon.
Do not blame me, I do not have anything to do with that video.
Jag fick veta att det var svårt för henne att lösa det problemet.
I found out that it was difficult for her to solve that problem.
Att bli klar med detta jobbet innan tisdag kommer att vara enkelt.
Finishing this job by Tuesday will be easy.
Jag minns att jag var på ett skepp när jag var bara fem år gammal.
I remember being on a ship when I was only five years old.
Problemet är att pojken aldrig gör vad han blir tillsagd att göra.
The problem is that that boy never does what he is told to do.
Schweiz är ett väldigt vackert land och är mycket värt att besöka.
Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting.
Jag misstänkte att han ljög, men det kom inte som en överraskning.
I suspected that he was telling a lie, but that didn't surprise me.
Till följd av konstant hunger och utmattning dog hunden till slut.
As a result of always being hungry and fatigued, that dog finally died.
Som pojke brukade jag ligga på gräset och titta på de vita molnen.
As a boy, I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.
Om inte den där gitarren vore så dyr, så skulle jag kunna köpa den.
If that guitar weren't so expensive, I could buy it.
Tom spenderade hela dagen med att designa en hemsida åt en ny kund.
Tom spent all day designing a website for a new client.
Tom räddade hunden ifrån att bli uppäten av de hungriga soldaterna.
Tom rescued the dog from being eaten by the hungry soldiers.
Jag visste att han försökte använda pengarna till att bli guvernör.
I knew that he was trying to use that money to become governor.
Vad har du för bevis på att det var Tom som stal din mors halsband?
What proof do you have that Tom was the one who stole your mother's necklace?
Jag är inte säker på att vi kommer kunna få tag på biljetter ikväll.
I'm not certain we can get tickets tonight.
Hon är nyfiken på att få reda på vem det var som skickade blommorna.
She's curious to find out who sent the flowers.
Han bestämde sig inte för att bli författare förrän han var trettio.
He did not decide to be a writer until he was thirty.
Tom förväntade sig inte riktigt att Mary skulle svara på hans fråga.
Tom didn't really expect Mary to answer his question.
När jag kom hem, upptäckte jag att jag hade tappat bort min plånbok.
When I got home, I noticed that I had lost my wallet.
Tom sa att han trodde att Mary fortfarande bodde hos sina föräldrar.
Tom said that he thought Mary was still living with her parents.
Toms farfar och Marys farfar slogs tillsammans i andra världskriget.
Tom's grandfather and Mary's grandfather fought together in World War II. (both father's)
Han betonade att tiotusentals människor skulle komma till konserten.
He emphasized that tens of thousands of people would come to that concert.
Vi insisiterar på att det skall hållas ett möte så snart som möjligt.
We insist that a meeting be held as soon as possible.
Albert, jag hoppas att du kommer stå vid mig om jag hamnar i problem.
Albert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
En förbipasserande bil körde i en vattenpöl och stänkte ned hela mig.
A passing car hit a puddle and splashed water all over me.
Efter att ha misslyckats två gånger i går vill han inte försöka igen.
Having failed twice yesterday, he doesn't want to try again.
Varorna som beställdes från England förra månaden har inte anlänt än.
The goods ordered from England last month have not arrived yet.
Schweiz är beläget mellan Frankrike, Italien, Österrike och Tyskland.
Switzerland is situated between France, Italy, Austria and Germany.
På bussar bör ungdomar ge sina sittplatser till de äldre människorna.
On crowded buses young people should give their seats to old people.
Tom vill inte bli läkare, trots att han är väldigt på naturvetenskap.
Tom doesn't want to be a doctor, although he's very good in science.
Trots att jag har läst engelska 6 år i skolan talar jag det inte bra.
Even though I studied English for 6 years in school, I'm not good at speaking it.
Han fuskade under provet genom att kopiera från flickan framför honom.
He cheated on the test by copying from the girl in front.
Han gick långsamt så att barnen skulle kunna klara av att följa efter.
He walked slowly so the children would be able to follow.
Tom tar en snabb joggingtur runt kvarteret varje morgon innan frukost.
Tom takes a quick jog around the block every morning before breakfast.
Jag lånade honom lite pengar, men han har inte betalat tillbaka dem än.
I lent him some money, but he hasn't returned it yet.
Tom kan inte sitta i bilen längre än tio minuter innan han blir åksjuk.
Tom can't be in the car more than ten minutes or he gets sick.
Tom tog av sig rocken eftersom det var för varmt för att ha den på sig.
Tom took off his coat because it was getting too hot to wear it.
Brandmannens ansikte var bistert när han kom ut ur det brinnande huset.
The firemen's face was grim when he came out of the burning house.
Jag föreslår honom till ordförande oavsett om du är för det eller inte.
I'll recommend him as chairman, whether you are in favor of it or not.
Hon säger att hon inte dejtar någon just nu, men jag tror inte på henne.
She says she's not dating anyone now, but I don't believe her.
Om hon bara hade vetat att jag var i Tokyo, skulle hon ha hälsat på mig.
If only she had known I was in Tokyo, she would have come to visit me.
Min far är stolt över det faktum att han aldrig varit i en trafikolycka.
My father is proud of the fact that he's never been in a traffic accident.
Det är dags att inse att det är omöjligt. Vi kommer aldrig att klara det.
Let's face it, it's impossible. We're never gonna make it.
Att mingla med folk på fester kan vara förskräckande för blyga människor.
Mixing with people at a party can be terrifying for shy people.
En man som inte spenderar tid med sin familj kan inte vara en riktig man.
A man who doesn't spend time with his family cannot be a real man.
Det finns inget annat att göra än att vänta på att platserna blir lediga.
We can do nothing but wait for a while until the seats are available.
Jag hade aldrig kunnat gissa att Tom och Mary skulle bli kära i varandra.
I would never have guessed that Tom and Mary would fall in love with each other.
Företaget bidrar med sjukvård och livförsäkringar åt alla dess anställda.
The company provides health care and life insurance benefits for all of its employees.
Han har ett tillräckligt bra omdöme för att inte låna ut pengar till dig.
He knows better than to lend you money.
Jag är trött eftersom jag var tvungen att plugga inför ett prov igår natt.
I am tired because I had to study for this exam last night.
Byggdes denna mur för att hålla människor ute eller för att hålla dem inne?
Was this wall built to keep people out or to keep them in?
Eftersom jag hade träffat honom en gång innan, kände jag genast igen honom.
Since I had met him once before, I recognized him right away.
Han uppskattar att det nya huset kommer kosta ungefär trettio miljoner yen.
He estimates that the new house will cost roughly thirty million yen.
Jag är på ett gräsligt humör i dag för jag har inte tillräckligt med pengar.
I'm in a terrible mood today because I don't have enough money.
När man har fått in en dålig vana, så är det inte enkelt att bli av med den.
Once you've formed a bad habit, you can't get rid of it easily.
Det är en bra regel varsomhelst att se åt båda håll innan du går över gatan.
It's a good rule to look both ways before you cross the street anywhere.
Om inte människan tar hand om miljön kanske miljön eliminerar mänskligheten.
If mankind doesn't take care of the environment, the environment may eliminate mankind.
Vi kan inte bevisa att Tom ljuger, men vi är ganska säkra på att han gör det.
We can't prove Tom is lying, but we're pretty sure he is.