Level 57
Level 58

5701 - 5730


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det verkar som att tjuven bröt sig in genom ett fönster på den övre våningen.
It seems that the burglar broke in through an upstairs window.
Hela dagen var min pappa på dåligt humör för att han tappat bort sin plånbok.
All that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
Min far, farfar, farfars far och farfars farfar hade alla samma namn som jag.
My father, grandfather, great-grandfather and great-great-grandfather all had the same name as I have.
Han har varit sjuk. "Jaså, jag hoppas att det inte är någonting allvarligt."
He's been sick. "Oh really, I hope it's nothing serious."
Det här är ett sådant enkelt problem så att vilken elev som helst kan lösa det.
This is such an easy problem that any student can solve it.
Det här företaget använder billig arbetskraft för att öka sina vinstmarginaler.
This company uses cheap labor to increase its profit margins.
Det är en självklarhet att grundläggande mänskliga rättigheter bör respekteras.
Needless to say, fundamental human rights should be respected.
Jag sa till henne en gång för alla att jag inte skulle gå och handla med henne.
I told her once and for all that I wouldn't go shopping with her.
Jag kan inte komma på någon bra ursäkt till varför jag är sen till tandläkaren.
I can't come up with a good excuse for being late for the dentist.
Jag kan inte komma på något annat sätt att få honom att acceptera vårt förslag.
I can't think of any other way of getting him to accept our proposal.
Hon övertalade honom att göra det fastän hon visste att det inte var en god idé.
She persuaded him to do it even though she knew it wasn't a good idea.
På grund av den dåliga skörden har vetepriset gått upp de senaste sex månaderna.
Because of the poor harvest, wheat prices have gone up in the last six months.
Det är bara ett par få minuter kvar tills tåget går och hon har inte dykt upp än!
There are only five minutes left till the train leaves and she hasn't appeared.
Jag har fyra datorer, men två av dem är så gamla att jag inte använder dem längre.
I have four computers, but two of them are so old I don't use them anymore.
Inte underligt att hon inte dök upp för att ge honom ett avsked. De har gjort slut.
No wonder she didn't show up to see him off. They broke up.
Den här rörelsen från landsbygds- till stadsområden har pågåtts i över tvåhundra år.
This movement from rural to urban areas has been going on for over two hundred years.
När jag väl har blivit vald ska jag göra mitt bästa för er alla som har stöttat mig!
Once elected, I will do my best for all of you who supported me!
När hennes grannar var sjuka frågade hon doktorerna att ge dem medicinska hjälpmedel.
When her neighbors were sick, she asked doctors to give them medical supplies.
Ingen kan förneka faktumet att världsekonomin kretsar kring den amerikanska ekonomin.
Nobody can deny the fact the world economy revolves around the American economy.
Det råder ingen tvekan om att hon älskar honom, men hon vill inte gifta sig med honom.
No doubt she loves him, but she won't marry him.
Hon sa att hon inte gillade den, men jag tyckte, personligen, att den var väldigt bra.
She said she didn't like it, but I thought, personally, it was very good.
I medicinsk forskning är en av de största problemen att isolera orsaken till sjukdomen.
In medical research, one of the first problems is to isolate the cause of the disease.
Alla har rätt till sin egen åsikt. Men ibland är det bättre att hålla den för sig själv.
Everybody has a right to his own opinion. However, sometimes it's better not to tell anybody what that opinion is.
Sedan jag återhämtade mig från min allvarliga sjukdom ter sig hela skapelsen vacker för mig.
Since I recovered from my serious illness, all of creation is beautiful to me.
När jag läste till jurist sa mina lärare åt mig att aldrig ställa en fråga som jag inte visste svaret på.
When I was studying to become a lawyer, my teachers told me to never ask a question that I didn't know the answer to.
Din engelska är grammatiskt riktig, men ibland låter det du säger bara inte som något en modersmålstalare skulle säga.
Your English is grammatically correct, but sometimes what you say just doesn't sound like what a native speaker would say.
Tom sa att han inte var intresserad av Mary, men det verkade som att han alltid tittade åt den del av rummet som hon var i.
Tom said he wasn't interested in Mary, but he seemed to always be looking towards the side of the room where she was.
Ett sätt att minska antalet fel i Tatoebas korpus skulle vara att uppmuntra människor att endast översätta till sina modersmål.
One way to lower the number of errors in the Tatoeba Corpus would be to encourage people to only translate into their native languages.
Tom försökte sälja sin gamla videobandspelare istället för att slänga den, men ingen köpte den, så det slutade med att han slängde den.
Tom tried to sell his old VCR instead of throwing it away, but no one would buy it, so he ended up throwing it away.
Jane är fet, ohövlig och röker för mycket. Men Ken tycker att hon är förtjusande och härlig. Det är därför de säger att kärleken är blind.
Jane is fat, rude, and smokes too much. But Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind.