Level 1
Level 2

HSK Nivel 3 pinyin


576 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a1 yi2
阿姨
a1; a5
ai4
ai3
an1 jing4
安静
ai4 hao4
爱好
ba1
ba3
ba4 ba5
爸爸
ba1
bai2
bai3
ban1
ban1
ban4
ban4 fa3
办法
ban4 gong1 shi4
办公室
bang1 mang2
帮忙
bang1 zhu4
帮助
bao1
bao3
bao4 zhi3
报纸
bei1 zi5
杯子
bei3 fang1
北方
bei3 jing1
北京
bei4
ben3
bi2 zi5
鼻子
bi3
bi3 jiao4
比较
bi3 sai4
比赛
bi4 xu1
必须
bian4 hua4
变化
biao1 zhi4
标志
biao3 yan3
表演
bie2
bie2 ren5; bie2 ren2
别人
Bin1 guan3
宾馆
bing1 xiang1
冰箱
bu2 ke4 qi4; bu2 ke4 qi5; bu4 ke4 qi4
不客气
bu4
cai2
cai4
cai4 dan1
菜单
can1 jia1
参加
cao3
ceng2
cha2
cha4
chang2; zhang3; zhang1
chang4 ge1
唱歌
chao1 shi4
超市
chen4 shan1
衬衫
cheng2 ji4
成绩
cheng2 shi4
城市
chi1
chi2 dao4
迟到
chu1
chu1 xian4
出现
chu1 zu1 che1
出租车
chu2 fang2
厨房
chu2 le5
除了
chuan1
穿
chuan2
chun1
ci4 yu3
词语
ci4
cong1 ming2
聪明
cong2
cuo4
da3 dian4 hua4
打电话
da3 lan2 qiu2
打篮球
da3 sao3
打扫
da3 suan4
打算
da4
da4 jia1
大家
dai4
dan1 xin1
担心
dan4 gao1
蛋糕
dan4 shi4
但是
dang1 ran2
当然
dao4
de5
di4
dei3; de5
deng1
deng3
di1
di4 di5
弟弟
di4 fang5
地方
di4 tie3
地铁
di4 tu2
地图
di4 yi1
第一
dian3
dian4 nao3
电脑
dian4 shi4
电视
dian4 ying3
电影
dian4 zi3
电子
dian4 zi3 you2 jian4
电子邮件
dong1
dong1 xi5
东西
dong1
dong3
dong4 wu4
动物
dou1, du1
du2
duan3
duan4 lian4
锻炼
dui4
dui4 bu4 qi3; dui4 bu5 qi3; dui4 bu4 qi5
对不起
duo1
duo1 me5
多么
duo1 shao3; duo1 shao5
多少
er3 duo5
耳朵
er4
fa1 shao3
发烧
fa1 xian4
发现
fan4 guan3
饭馆
fang1 bian4
方便
fang2 jian1
房间
fang4
fang4 xin1
放心
fei1 chang2
非常
fei1 ji1
飞机
fen1
fen1 zhong1
分钟
fu2 wu4 yuan2
服务员
fu4 jin4
附近
fu4 xi2
复习
gang1 cai2
刚才
gao1
gao1 xing4
高兴
gao4 su5
告诉
ge1 ge5
哥哥
ge4
gei3
gen1 ju4
根据
geng4
gong1 gong4 qi4 che1
公共汽车
gong1 jin1
公斤
gong1 si1
公司
gong1 yuan2
公园
gong1 zuo4
工作
gou3
gu4 shi5
故事
gua1 feng1
刮风
guan1
gui4
guo2 jia1
国家
guo3 zhi1
果汁
guo4 qu5; guo4 qu4
过去
guo4
hai2; huan2
hai2 shi4
还是
hai2 zi5
孩子
hai4 pa4
害怕
han4 yu3
汉语
hao3
hao3 chi1
好吃
hao4
he1
he2
he2
hei1
hei1 ban3
黑板
hen3
hong2
hou4 mian4
后面
hu4 zhao4
护照
hua1
hua1 yuan2
花园
hua4
huai4
huan1 ying2
欢迎
huan2 jing4
环境
huan4
hui2
hui2 da2
回答
hui4
hui4 yi4
会议
huo3 che1 zhan4
火车站
huo4 zhe3
或者
ji1 chang3
机场
ji1 dan4
鸡蛋
ji1 hu1
几乎
ji1 hui4
机会
ji2
ji1; ji3
ji4 de5
记得
jia1
jian3 cha2
检查
jian4
jian4 kang1
健康
jian4 mian4
见面
jiang3
jiao1
jiao3
jiao3
jiao4
jiao4 shi4
教室
jie1
jie1 dao4
街道
jie2 hun1
结婚
jie2 shu4
结束
jie2 mu4
节目
jie2 ri4
节日
jie3 jie5
姐姐
jie3 jue2
解决
jie4
jie4 shao4
介绍
jin1 tian1
今天
jin4
jin4
jing1 chang2
经常
jing1 guo4
经过
jing1 li3
经理
jiu3
jiu3
jiu4
ju3 xing2
举行
ju4 zi5
句子
jue2 de5
觉得
jue2 ding4
决定
ka1 fei1
咖啡
kai1
kai1 shi3
开始
kan4
kan4 jian4
看见
kao3 shi4
考试
ke3
ke3 ai4
可爱
ke3 neng2
可能
ke3 yi3; ke2 yi3
可以
ke4
ke4
ke4 ren5, ke4 ren2
客人
kong1 tiao2
空调
kou3
ku1
ku4 zi5
裤子
kuai4
kuai4
kuai4 le4
快乐
kuai4 zi5
筷子
lai2
lan2
lao3
lao3 shi1
老师
le5
lei4
leng3
li2
li2 kai1
离开
li3
li3 wu4
礼物
li4 shi3
历史
lian3
lian4 xi2
练习
liang4
liao3 jie3
了解
lin2 ju1
邻居
ling2
liu4
lou2
lu4
lv3 you2
旅游
lv4
绿
ma1 ma5; ma1 ma1
妈妈
ma3
ma3 shang4
马上
ma5
mai3
man3 yi4
满意
man4
mang2
mao1
mao4 zi5
帽子
mei2
mei2 guan1 xi5
没关系
mei3
mei4 mei5
妹妹
men2
mi3
mi3 fan4
米饭
mian4 bao1
面包
mian4 tiao2
面条
ming2 bai5
明白
ming2 tian1
明天
ming2 zi5
名字
na2
na4 er5
那儿
na3 er5
哪儿
nai3 nai5
奶奶
nan2
nan2 ren2
男人
nan4
nan2 guo4
难过
ne5
neng2
ni3
nian2
nian2 ji2
年级
nian2 qing1
年轻
niao3
nin2
niu2 nai3
牛奶
nu3 li4
努力
nv3 er2
女儿
nv3 ren2
女人
pa2 shan1
爬山
pan2 zi5
盘子
pang2 bian1
旁边
pang4
peng2 you5
朋友
pi2 jiu3
啤酒
pian2 yi5
便宜
piao4
piao4 liang5
漂亮
ping2 guo3
苹果
pu2 tao5
葡萄
pu3 tong1 hua4
普通话
qi1
qi1 zi5
妻子
qi2 shi2
其实
qi2 ta1
其他
qi2
qi2 guai4
奇怪
qi3 chuang2
起床
qian1
qian1 bi3
铅笔
qian2
qian2 mian4
前面
qing1 chu5
清楚
qing2
qing3
qiu1
qu4
qu4 nian2
去年
qun2 zi5
裙子
ran2 hou4
然后
rang4
re4
re4 qing2
热情
ren2
ren4 shi5
认识
ren4 wei2
认为
ren4 zhen1
认真
ri4
rong2 yi4
容易
ru2 guo3
如果
san1
san3
shang1 dian4
商店
shang4
shang4 ban1
上班
shang4 wang3
上网
shang4 wu3
上午
shao3
shei2
shen1 ti3
身体
shen2 me5
什么
sheng1 bing4
生病
sheng1 qi4
生气
sheng1 ri4
生日
sheng1 yin1
声音
shi2
shi2 hou5; shi2 hou4
时候
shi2 jian1
时间
shi3
使
shi4
shi4 jie4
世界
shi4 qing5
事情
shou3 biao3
手表
shou3 ji1
手机
shou4
shu1
shu1 fu5, shu1 fu2
舒服
shu1 shu1; shu1 shu5
叔叔
shu4
shu4 xue2
数学
shua1 ya2
刷牙
shuang1
shui3
shui3 guo3
水果
shui3 ping2
水平
shui4 jiao4
睡觉
si1 ji1
司机
si4
song4
sui1 ran2
虽然
sui4
suo3 yi3
所以
ta1
ta1
ta1
tai4
tai4 yang2; tai4 yang5
太阳
tang2
te4 bie2
特别
teng2
ti2 zu2 qiu2
踢足球
ti2
ti2 gao1
提高
tian1 qi4
天气
tian2
tiao2
tiao4 wu3
跳舞
ting1
tong2 shi4
同事
tong2 xue2
同学
tong2 yi4
同意
tou2 fa4; tou2 fa5
头发
tu1 ran2
突然
tu2 shu1 guan3
图书馆
tui3
wai4
wan2
wan2 cheng2
完成
wan2
wan3
wan3 shang4; wan3 shang5
晚上
wan4
wang4 ji4
忘记
wei4
wei4
wei4 le5
为了
wei4 shen2 me5
为什么
wei4
wen2 hua4
文化
wen4
wen4 ti2
问题
wo3
wo3 men5
我们
wu3
xi1
西
xi1 gua1
西瓜
xi1 wang4
希望
xi2 guan4
习惯
xi3
xi3 shou3 jian1
洗手间
xi3 zao3; xi2 zao3
洗澡
xi3 huan5; xi3 huan1
喜欢
xia4
xia4 wu3
下午
xia4 yu3
下雨
xia4
xian1
xian1 sheng1; xian1 sheng5
先生
xian4 zai4
现在
xiang1 jiao1
香蕉
xiang1 tong2
相同
xiang1 xin4
相信
xiang3
xiang4
xiang4
xiao3
xiao3 jie5, xiao3 jie3
小姐
xiao3 shi2
小时
xiao3 xin1
小心
xiao4
xiao4 zhang3
校长
xie1
xie2
xie3
xie4 xie5
谢谢
xin1
xin1 wen2
新闻
xin1 xian1
新鲜
xin4
xing1 qi1
星期
xing2 li3 xiang1
行李箱
xing4
xing4 qu5; xing4 qu4
兴趣
xiong2 mao1
熊猫
xiu1 xi5
休息
xu1 yao4
需要
xuan3 ze2
选择
xue2 sheng5; xue2 sheng1
学生
xue2 xi2
学习
xue2 xiao4
学校
xue3
yan2 se4
颜色
yan3 jing1
眼睛
yan3 jing4
眼镜
yang2 rou4
羊肉
yao1 qiu2
要求
yao4
yao4
ye2 ye5
爷爷
ye3
yi1
yi1 fu5
衣服
yi1 sheng1
医生
yi1 yuan4
医院
yi1 ding4; yi2 ding4
一定
yi2 gong4
一共
yi2 hui4 er5
一会儿
yi1 yang4; yi2 yang4
一样
yi3 hou4
以后
yi3 qian2
以前
yi3 wei2
以为
yi3 jing1
已经
yi3 zi5
椅子
yi1 ban1; yi4 ban1
一般
yi4 bian1; yi1 bian1
一边
yi4 qi3; yi1 qi3
一起
yi4 zhi2
一直
yi4 si5
意思
yin1
yin1 wei4
因为
yin1 yue4
音乐
yin2 hang2
银行
ying1 gai1
应该
ying3 xiang3
影响
yong4
you2 xi4
游戏
you2 yong3
游泳
you3
you3 ming2
有名
you4
you4 bian1; you4 bian5
右边
yu2
yu4 dao4
遇到
yuan2
yuan3
yuan4 yi4
愿意
yue4
yue4 liang5
月亮
yue4
yun2
yun4 dong4
运动
zai4
zai4
zai4 jian4
再见
zao3 shang5
早上
zen3 me5
怎么
zen3 me5 yang4
怎么样
zhan4
zhang1
zhang4 fu5
丈夫
zhao2 ji2
着急
zhao3
zhao4 gu5
照顾
zhao4 pian4
照片
zhao4 xiang4 ji1
照相机
zhe4 er5
这儿
zhe5
zhen1
zheng4 zai4
正在
zhi1 dao4
知道
zhi3
zhong1 guo2
中国
zhong1 jian1
中间
zhong1 wu3
中午
zhong1 yu2
终于
zhong3
zhong4 yao4
重要
zhou1 mo4
周末
zhu3 yao4
主要
zhu4
zhu4
zhu4 yi4
注意
zhun3 bei4
准备
zhuo1 zi5
桌子
zi4
zi4 dian3
字典
zi4 ji3
自己
zi4 xing2 che1
自行车
zong3 shi4
总是
zou3
zui4
zui4 jin4
最近
zuo4
zuo4
zuo4 ye4
作业
zuo4 yong4
作用