Level 1 Level 3
Level 2

Consonants - Phụ âm


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bad lab
b | | bæd | læb |
did lady
d | dɪd | ˈleɪ.di |
find if
f | faɪnd | ɪf |
give flag
g | ɡɪv | flæɡ |
how hello
h | ˈhaʊ | hə.ˈləʊ |
yes yellow
j | jes | ˈje.ləʊ |
cat back
k | kæt | ˈbæk |
leg little
l | leɡ | ˈlɪt.l̩ |
man lemon
m | mæn | ˈle.mən |
no ten
n | nəʊ | ten |
sing finger
ŋ | sɪŋ | ˈfɪŋ.ɡə |
pet map
p | pet | mæp |
red try
r | red | ˈtraɪ |
sun miss
s | sʌn | mɪs |
she crash
ʃ | ʃi | kræʃ |
tea getting
t | tiː | ˈɡet.ɪŋ |
check church
tʃ | tʃek | tʃɜːtʃ |
think both
θ | ˈθɪŋk | bəʊθ |
this mother
ð | ðɪs | ˈmʌð.ə |
voice five
v | vɔɪs | faɪv |
wet window
w | wet | ˈwɪn.dəʊ |
zoo lazy
z | zuː | ˈleɪ.zi |
pleasure vision
ʒ | ˈple.ʒə | ˈvɪʒ.n̩ |
just large
dʒ | dʒəst | lɑːdʒ |