Level 15 Level 17
Level 16

Różne zdania (2)


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I can't stand getting up early in the morning.
Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
What am I supposed to do?
Co mam zrobić?
Do whatever possible to ease the situation.
Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
Dammit! I'm going to be late for work!
A niech to! Spóźnię się do pracy!
Could you put in a good word for me?
Czy mógłbyś wstawić się za mną?
Cheer up! It could have been worse!
Rozchmurz się! Mogło być gorzej!
She's slightly older than him.
Ona jest nieco starsza od niego.
My brother mentioned seeing you the other day.
Mój brat wspomniał, że cię widział któregoś dnia.
The river was 3 metres in depth.
Rzeka miała 3 metry głębokości.
The flight is headed for Europe.
Lot jest skierowany do Europy.
Apparently, she considered me an easy mark.
Najwyraźniej ona uznała mnie za łatwy cel.
The government helps disadvantaged minority groups.
Rząd pomaga pokrzywdzonym grupom mniejszościowym.
On the one hand, I want to see the show, but on the other hand, I may not have the time.
Z jednej strony, chcę obejrzeć ten występ, ale z drugiej strony, mogę nie mieć czasu.
She was shivering with cold
Ona trzęsła się z zimna.
He put off writing his essay until the last minute.
On odłożył pisanie wypracowania do ostatniej chwili.
It can bring about serious consequences.
To może spowodować poważne konsekwencje.
Given the circumstances, it wasn't that bad.
Zważywszy na okoliczności, to nie było takie złe.
I don't envy you.
Nie zazdroszczę ci.
Tom is a frequent visitor to our house.
Tom jest częstym gościem w naszym domu.
You frightened me!
Przestraszyłeś mnie!
Further discussion is pointless.
Dalsza dyskusja jest bezcelowa.
People are gathering in front of the embassy.
Ludzie zbierają się przed ambasadą.
He’s keen on martial arts.
On jest bardzo zainteresowany sztukami walki.
In what manner do you do it?
W jaki sposób to robisz?
I’ve nearly finished.
Prawie skończyłem.
Back up these files in case the computer crashes.
Zrób kopię zapasową tych plików, na wypadek gdyby komputer się zawiesił.
I'm confident of your success.
Jestem pewien twojego sukcesu.