Level 9 Level 11
Level 10

Bài 10: Hôm qua - hôm nay - ngày mai


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Gestern war ich im Kino.
Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim.
Der Film war interessant.
Bộ phim hay.
Heute ist Sonntag.
Hôm nay là Chủ nhật.
Heute arbeite ich nicht.
Hôm nay tôi không làm việc.
Ich bleibe zu Hause.
Tôi ở nhà.
Morgen ist Montag.
Ngày mai là thứ 2.
Morgen arbeite ich wieder.
Ngày mai tôi làm việc lại.
Ich arbeite im Büro.
Tôi làm ở trong văn phòng.
Wer ist das?
Đây là ai ?
Das ist Peter.
Đây là Peter.
Peter ist Student.
Peter là sinh viên.
Das ist Martha.
Đây là Martha.
Martha ist Sekretärin.
Martha là thư ký.
Peter und Martha sind Freunde.
Peter và Martha là bạn bè.
Peter ist der Freund von Martha.
Peter là bạn của Martha.
Martha ist die Freundin von Peter.
Martha là bạn của Peter.
gestern
hôm qua
heute
hôm nay
morgen
ngày mai