Level 2 Level 4
Level 3

Lekcia 2-Numeráliá


84 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nula
0
jeden, jedna, jedno
1
dva, dve
2
tri
3
štyri
4
päť
5
šesť
6
sedem
7
osem
8
deväť
9
desať
10
jedenásť
11
dvanásť
12
trinásť
13
štrnásť
14
pätnásť
15
šestnásť
16
sedemnásť
17
osemnásť
18
devätnásť
19
dvadsať
20
dvadsaťjeden
21
dvadsaťdva
22
dvadsaťtri
23
dvadsaťštyri
24
dvadsaťpäť
25
tridsať
30
štyridsať
40
päťdesiat
50
šesťdesiat
60
sedemdesiat
70
osemdesiat
80
deväťdesiat
90
sto
100
stojeden
101
dvesto
200
tristo
300
deväťsto
900
tisíc
1000
dvetisíc
2000
päťtisíc
5000
milión
1000000
nultý
0e
prvý
1er
druhý
2e
tretí
3e
štvrtý
4e
piaty
5e
šiesty
6e
siedmy
7e
ôsmy
8e
deviaty
9e
desiaty
10e
jedenásty
11e
dvanásty
12e
trinásty
13e
štrnásty
14e
pätnásty
15e
šestnásty
16e
sedemnásty
17e
osemnásty
18e
devätnásty
19e
dvadsiaty
20e
dvadsiaty prvý
21e
dvadsiaty druhý
22e
dvadsiaty tretí
23e
dvadsiaty štvrtý
24e
dvadsiaty piaty
25e
tridsiaty
30e
štyridsiaty
40e
päťdesiaty
50e
šesťdesiaty
60e
sedemdesiaty
70e
osemdesiaty
80e
deväťdesiaty
90e
stý
100e
sto prvý
101e
dvestý
200e
tristý
300e
deväťstý
900e
tisíci
1000e
dvetisíci
2000e
päťtisíci
5000e
miliónty
1000000e