1
Ready to learn
Essere - zijn
2
Ready to learn
Avere - hebben
3
Ready to learn
Fare - doen
4
Ready to learn
Dare - geven
5
Ready to learn
Andare - gaan
6
Ready to learn
Venire - komen
7
Ready to learn
Dire - zeggen
8
Ready to learn
Vedere - zien
9
Ready to learn
Bere - drinken
10
Ready to learn
Mangiare - eten
11
Ready to learn
Cuocere - koken
12
Ready to learn
Vivere - leven
13
Ready to learn
Sentire - voelen
14
Ready to learn
Giocare - spelen
15
Ready to learn
Lavorare - werken
16
Ready to learn
Dormire - slapen
17
Ready to learn
Comprare - kopen
18
Ready to learn
Leggere - lezen
19
Ready to learn
Scrivere - schrijven
20
Ready to learn
Correre - rennen
21
Ready to learn
Potere - kunnen
22
Ready to learn
Volere - willen
23
Ready to learn
Dovere - moeten
24
Ready to learn
Stare - blijven
25
Ready to learn
Partire - verlaten
26
Ready to learn
Sapere - weten
27
Ready to learn
Pensare - denken
28
Ready to learn
Credere - geloven
29
Ready to learn
Capire - begrijpen
30
Ready to learn
Conoscere - kennen
31
Ready to learn
Studiare - studeren
32
Ready to learn
Chiedere - vragen
33
Ready to learn
Parlare - spreken
34
Ready to learn
Chiamare - noemen
35
Ready to learn
Guardare - kijken
36
Ready to learn
Prendere - nemen
37
Ready to learn
Trovare - vinden
38
Ready to learn
Finire - eindigen
39
Ready to learn
Aprire - openen
40
Ready to learn
Amare - houden van
41
Ready to learn
Piacere - leuk vinden
42
Ready to learn
Uscire - uitgaan
43
Ready to learn
Arrivare - aankomen
44
Ready to learn
Rimanere - achterblijven
45
Ready to learn
Tornare - terugkeren
46
Ready to learn
Morire - sterven
47
Ready to learn
Preferire - prefereren
48
Ready to learn
Salire - stijgen
49
Ready to learn
Mettere - zetten
50
Ready to learn
Tenere - houden