Level 5 Level 7
Level 6

Helping everyone in the world that needs help


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be concerned with something
quan tâm đến cái gì
community
cộng đồng
as long as
miễn là
neighbors
hàng xóm
fellow citizens
đồng bào
impoverished
nghèo nàn
disadvantaged
hoàn cảnh khó khăn
homeless people
người vô gia cư
the wealthiest cities
những thành phố giàu có nhất
to volunteer time or give money to support somebody
tình nguyện đóng góp thời gian và tiền bạc để giúp một ai đó
to help in a variety of ways
giúp đỡ bằng nhiều cách
donating clothing
sự đóng góp quần áo
serving free food
phục vụ đồ ăn miễn phí
the problems are on our doorstep
những vấn đề đang ở ngưỡng cửa của chúng ta
to prioritize something
ưu tiên cái gì
to have an obligation to do something
có trách nhiệm làm cái gì
beyond the national borders
bên ngoài gianh giới quốc gia
serious problems
những vấn đề nghiêm trọng
be dying from curable diseases
đang chết vì những bệnh có thể chữa được
to save lives
cứu sống nhiều mạng người
vaccines
vác xin
a small donation
một đóng góp nhỏ
an international charity
một tổ chức từ thiện quốc tế
to stop somebody from doing something
ngăn ai làm việc gì
who are in need
những người đang có nhu cầu được giúp đỡ