Level 7 Level 9
Level 8

Animal Experiments


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
animal experiments
thí nghiệm trên động vật
be widely used
được sử dụng rộng rãi
to develop new medicines
để phát triển những loại thuốc mới
to test the safety of other products
để kiểm tra sự an toàn của các sản phẩm khác
to ban something
cấm một cái gì đó
be morally wrong to do something
sai trái về mặt đạo đức để làm việc gì
to cause animals to suffer
bắt động vật phải chịu đựng
be in favor of something
ủng hộ cái gì
benefits to humanity
lợi ích cho nhân loại
be routinely tested on animals
được thược xuyên kiểm tra trên động vật
be cleared for human use
an toàn cho con người sử dụng
to tend towards the viewpoint
thiên về quan điểm
to support something for something
ủng hộ cái gì cho việc gì
the development of medicines
sự phát triển của thuốc
ethical argument against animal experimentation
lập luận về mặt đạo đức chống lại thí nghiệm trên động vật
laboratory mice
chuột thí nghiệm
be given an illness
được làm cho mắc một căn bệnh
to measure the effectiveness of a new drug
để đo lường hiệu quả của một loại thuốc mới
opponents of something
những người phản đối cái gì
to have a right to do something
có quyền để làm một việc gì
to subject something to something
bắt cái gì phải chịu đựng cái gì
trauma
sự tổn thương, chấn thương
creatures
sinh vật sống
to respect
tôn trọng
to justify something
để biện minh cho một cái gì đó
the suffering caused
những khổ đau được gây ra
to use alternative methods of research
sử dụng những biện phát nghiên cứu thay thế khác
be reliable
đáng tin cậy
an alternative to something
một sự thay thế cho cái gì
medical research
nghiên cứu y học
to save human lives
cứu nhiều mạng người
a medical treatment
một cuộc điều trị y tế
non-medical products
những sản phẩm không phục vụ y học
a necessary evil
một điều ác cần thiết
drugs and medical procedures
thuốc và các thủ tục y khoa
vital medical research
những nghiên cứu y học quan trọng
to develop equally effective alternatives
phát triển những biện phát thay thế có tính hiệu quả ngang bằng