Level 2
Level 1

Básico


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
注意
zhù yì
一言为定/那就这样定了
yī yán wéi dìng / nà jiù zhè yàng dìng le
售价
shòu jià
姑娘
gū niang
jīn
方便
fāng biàn
合适
hé shì
公里
gōng lǐ
尽头
jìn tóu
zhòng
表扬
biǎo yáng
宴会
yàn huì
搬到
bāndào
公斤
gōng jīn
离开
lí kāi
礼物
lǐ wù
历史
lì shǐ
邻居
lín jū
男的
nán de
女的
nǚ de
男孩儿
nán háir
女孩儿
nǚ hái r
同屋
tóng wū
花儿
huār
录像
lù xiàng
我更想...
wǒ gèng xiǎng...
我更喜欢...
wǒ gèng xǐhuan...
qiáng
pán
随便
suí biàn
等等
děng děng
约会
yuē huì
开会
kāi huì
最近
zuì jìn
huò
主意
zhǔ yi
网路
wǎng lù
gāng
消息
xiāo xi
心情
xīn qíng
愉快
yú kuài
圣家教堂
shèngjiā jiàotáng
想法
xiǎng fǎ
友谊
yǒu yì
舒服
shū fu
课文
kè wén
解释
jiě shì