Level 13
Level 14

HSK


109 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
阿姨
ā yí
a
bān
bǎo
bèi
笔记本
bǐ jì běn
变化
biàn huà
参加
cān jiā
cǎo
céng
成绩
chéng jì
迟到
chí dào
出现
chū xiàn
除了
chú le
打扫
dǎ sǎo
打算
dǎ suàn
dēng
电梯
diàn tī
电子邮件
diàn zǐ yóu jiàn
dōng
duàn
多么+Adj
duō me + adj
发烧
fā shāo
发现
fā xiàn
方便
fāng biàn
fàng
放心
fàng xīn
对...感兴趣
duì...gǎn xìng qù
刚才
gāng cái
个子/大小
gè zi/dà xiǎo
根据
gēn jù
gèng
故事
gù shi
刮风
guā fēng
关系
guān xì
关心
guān xīn
关于
guān yú
过去
guòqù
国家
guó jiā
害怕
hài pà
航班
háng bān
黑板
hēi bǎn
后来
hòu lái
(本/个)护照
(běn /ge) hùzhào
huài
环境
huán jìng
黄河
Huáng Hé
会议
huì yì
几乎
jī hū
记得
jì de
季节
jì jié
冬天
dōng tiān
春天
chūn tiān
夏天
xià tiān
秋天
qiū tiān
检查
jiǎn chá
健康
jiàn kāng
jiǎng
降落
jiàng luò
jiǎo
jiē
(条)街道
(tiáo) jiēdào
节目
jié mù
节日
jié rì
结束
jié shù
解决
jiě jué
经过
jīng guò
jiǔ
句子
jù zi
离开
lí kāi
马上
mǎ shàng
满意
mǎn yì
明白
míng bai
普通话
pǔ tōng huà
其实
qí shí
奇怪
qí guài
起飞
qǐ fēi
热情
rè qíng
如果
rú guǒ
声音
shēng yīn
shù
水平
shuǐ píng
提高
tí gāo
体育
tǐ yù
突然
tū rán
tuǐ
完成
wán chéng
为了
wèi le
习惯
xí guàn
相信
xiāng xìn
校长
xiào zhǎng
新鲜
xīn xiān
信用卡
xìn yòng kǎ
行李箱
xíng li xiāng
选择
xuǎn zé
要求
yāo qiú
影响
yǐng xiǎng
有名
yǒu míng
遇到
yù dào
愿意
yuàn yì
月亮
yuè liang
yuè
zhāng
照顾
zhào gù
终于
zhōng yú
重要
zhòng yào
主要
zhǔ yào
着急
zháo jí
作用
zuò yòng