Level 2 Level 4
Level 3

Objetos


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
(管)牙膏
(guǎn)yá gāo
(把)牙刷
(bǎ) yáshuā
(条)毛巾
(tiáo) máojīn
(块/条)肥皂
(kuài/tiáo) féizào
洗衣粉
xǐ yī fěn
洗发剂/洗发水
xǐ fà jì/xǐ fà shuǐ
(张)邮票
(zhāng) yóupiào
(把)雨伞
(bǎ) yǔsǎn
(卷)胶卷
(juǎn) jiāojuǎn
阿司匹林
ā sī pǐ lín
(卷)卫生纸
(juǎn) wèishēngzhǐ
明信片
míng xìn piàn
手套
shǒu tào
(副)眼镜
(fù) yǎnjìng
(条)领带
(tiáo) lǐngdài
衣架
yī jià
装饰品
zhuāng shì pǐn
邀请信
yāo qǐng xìn
(张)贺卡
(zhāng) hèkǎ
(条)项链
(tiáo) xiàngliàn
(对)耳环
(duì) ěrhuán
(盘/张)光碟
(pán/zhāng) guāngdié
皮包
píbāo
(对/双)袜子
(duì/shuāng) wàzi
游泳衣
yóuyǒngyī
(条)围巾
(tiáo) wéijīn
(套)画具
(tào) huà jù
电子游戏
diànzǐyóuxì
(个/只)手镯
(ge/zhǐ) shǒuzhuó
(顶)帽子
(dǐng) màozi
漫画书
màn huà shū
(个/只)戒指
(ge/zhǐ) jièzhi
太阳眼镜
tàiyáng yǎnjìng
(块)手表/表
(kuài) shǒubiǎo / biǎo
(张)电影票
(zhāng) diànyǐngpiào
(张)音乐会票
(zhāng) yīnyuèhuì piào
首饰
shǒu shì