Level 23 Level 25
Level 24

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
En elev
Ученик
Foreldresamtale
Родителска среща
En høyskole
Висше учебно заведение
En kamerat
Приятел, другар, съмишленик
En kamp
Mач, спортна среща
En karakter
Характер, нрав, оценка в училище
En klassekontakt
Класен ръководител
En klassestyrer
Допълнителен помощник преподавател (може да е успешен ученик)
En konferansetime
Среща между родители, учители, и ученици (конференция)
En kunnskap
Знание
En lapp
Бележка, записка
En melding
Съобщение
En orientering
Ориентиране
En pris
Цена
En religion
Религия