Level 29 Level 31
Level 30

New level


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
En nihet
Новина
En underholdning
Забавление развлечение
En løssalgsavis
Свободно продаван вестник без абонамент
En støtte
Подкрепа опора
Et demokrati
Демокрация
En mening
Мнение
En tv-skjerm
Тв. Излъчване
En Nyhetssending
Новинарско предаване
En mulighet
Възможност
En ekspert
Експерт
En debatt
Дебат
En seer
Зрител
Et synspunkt
Гледна точка
En deltaker
Участник
En slags
Вид сорт
Et forhold
Отношение обстоятелство
En innflytelse
Влияние
En myndighet
Власт
En ektefelle
Съпруг или съпруга
En tillatelse
Разрешение позволение
Et opphold
Престой препитание
En fornuft
Разум
En fjær
Перо перушина
En spok
Шега