Level 2 Level 4
Level 3

Thành ngữ kinh doanh


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
black market
chợ đen
blank cheque
tự do hành động
above board
hợp pháp và ngay thẳng
to break your back
cố gắng làm một việc rất khó khăn
piece of cake
rất dễ dàng
calculated risk
sự rủi ro được dự liệu
to call the shots
chịu trách nhiệm
can of worms
tập hợp các vấn đề
to be in cahoots with someone
cấu kết (làm việc xấu)
daylight robbery
giá quá cao (cướp ngày)
dead cert
chắc chắn sẽ diễn ra
dead duck
chắc chắn sẽ thất bại
eager beaver
người nhiệt tình (đôi khi hơi quá)
music to your ears
điều làm cho một người hạnh phúc sau khi nghe
easier said than done
nói thì dễ hơn làm
elephant in the room
vấn đề ai cũng hiểu những không ai muốn đề cập
to have half a mind
dự định nghiêm túc đến một cách bất ngờ
to jump the gun
đưa quyết định dựa trên bằng chứng không rõ ràng
to make cold calls
gọi điện thoại chào hàng cho người không quen biết
necessary evil
điều cần thiết phải làm mặc dù không muốn thực hiện
to paper over the cracks
giải quyết vấn đề nghiêm trọng bằng các giải pháp hời hợt
from rags to riches
một bước lên tiên (từ nghèo thành giàu)
to get the sack
mất việc (thường do bị đuổi)
to sail close to the wind
giữa ranh giới thiện ác