Level 2
Level 1

03010110


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
By far the most important
Điều quan trọng nhất
cotton
bông
textile industry
Công nghiệp dệt
flax or wool
sợi lanh hoặc gỗ
process (v)
xử lý; chế biến; gia công
tile (v)
lợp; lát
mechanization of spinning
việc cơ khí hóa về xe chỉ
weaving
dệt
significant centralization
sự tập trung đáng kể
expansion
sự mở rộng
during this period
trong giai đoạn này
the demand for cotton
nhu cầu bông
east-west-south-north
Đông-Tây-Nam-Bắc
separating the fiber
việc tách sợi
lint
xơ vải
a laborious process
một quá trình xử lý khó khăn
demand (v)
Yêu cầu
short-staple cotton
bông sợi ngắn
hand-process
xử lý bằng tay
the shortness of the fibers
sợi ngắn
gin
máy tia hột bông
interaction with
sự tương tác với
spread of cultivation
nhân rrộng trồng trọt
surge
sự trào lên/dân lên
dwarf
làm nhỏ lại
share
phần đóng góp
in contrast
đối lập với nó
republic
nền cộng hòa
unprecedented
chưa từng thấy; chưa có tiền lệ
settlement
sự thanh toán