Level 10 Level 12
Level 11

73 - 81


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Love you love your dog
Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng.
Strike it
Trúng quả.
Always the same
Trước sau như một.
Hit it off
Tâm đầu ý hợp.
Hit or miss
Được chăng hay chớ.
Add fuel to the fire
Thêm dầu vào lửa.
Don't mention it!/ Not at all
Không có chi.
Just kidding (joking)
Chỉ đùa thôi.
No, not a bit
Không chẳng có gì.