Level 7 Level 9
Level 8

46 - 54


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What a jerk!
Thật là đáng ghét.
How cute!
Ngộ nghĩnh, dễ thương quá!
None of your business!
Không phải việc của bạn. (None ...)
Don't peep!
Đừng nhìn lén!
What I'm going to do if ...
Làm sao đây nếu ...
Stop it right a way!
Có thôi ngay đi không.
A wise guy, eh?!
Á à... thằng này láo.
You'd better stop dawdling
Bạn tốt hơn hết là không nên la cà.
Say cheese!
Cười lên nào! (Khi chụp hình)