Level 2
Level 1

N5 ( 1 - 103 )


103 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nhất
Thất
Thập
Nhân
Nhị
Vạn
Tam
Thượng
Hạ
Trung
Cửu
Ngũ
Kim
Hưu
Hội
Tiên
Nhập
Bát
Lục
Viên
Xuất
Phân
Tiền
Bắc
Thiên
Ngọ
Bán
Nam
Hữu
Khẩu
Cổ
Hữu
Danh
Tứ
Quốc
Thổ
Ngoại
Đa
Đại
Thiên
Nữ
Tử, Tý
Học
An
Tiểu
Thiếu, Thiểu
Sơn, San
Xuyên
Tả
Niên
Điếm
Hậu
Thủ
Tân
Nhật
Thời, Thì
Thư
Nguyệt
Mộc
Bản, Bổn
Lai
Đông
Hiệu, Giáo
Mẫu
Mỗi
Khí
Thủy
Hỏa
Phụ
Sinh
Nam
Bạch
Bách
Mục
Không, Khống
Lập
Nhĩ
Văn
Hoa
Hành
西
Tây
Kiến
Ngôn
Thoại
Ngữ
Độc
Mãi
Túc
Xa
Chu
Đạo
Kim
Trường
Gian
Vũ, Vú
Điện
Thực
Ẩm
Dịch
Cao
Ngư