Level 9 Level 11
Level 10

N2 ( 201 - 300 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Não
Nhiên
Niệm
Nhiệt
Miêu
Nhận
Nhiệm
Nhũ
Nạn, Nan
Nhuyễn
Nội
Độn
Đàm
Giới
Đột
Độc
Độc
Đắc
Đồng
Đồng
Đạo
Đào
Đáo
Đồng
Đẳng
Đương
Đăng
Thang
Đạo
Đầu
Đảo
Tháp
Đông
Đảng
Đảo
Nộ
Nỗ
Đồ
Đăng
Độ
Đồ
Đồ
殿
Điện
Truyền
Điểm
Triển
Thiết
Thích
Đích
Trích, Đích
Trình
Đình
Để
Định
Đình
Thống
Truy
Nhẫm
Trân
Trầm
Trực
Đỉnh, Đinh
Siêu
調
Điều
Trương
Sảnh
Triệu
Trữ
Trước
Trú
Trùng
Trụ
Trụ
Trọng
Trúc
Súc
Trúc
Trì
Trí
Sỉ
Trị
Đàm
Đoạn
Noãn
Đoạn, Đoán
Đoàn
Thán
Thám
Đảm
Đơn
Cốc
Đạt
Trạc
Trạch
Đệ
退
Thoái, Thối
Đại
Thế
Đới, Đái