Level 10 Level 12
Level 11

N2 ( 301 - 400 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Đối
Đả
Tha
Tổn
Tôn
Tôn
Tồn
Tốt
Tục
Tốc
Trắc
Thúc
Tức
Tắc
Trắc
Tạo, Tháo
Tặng
Táng
Tạng
Tăng
Tăng
Tượng
Trang
Thảo
Tổng
Song
T­ương, Tướng
Tranh
Táo
Thao, Tháo
Tảo
Sưu
Tưởng
Tầng, Tằng
Song
Tổ
Tổ
Toàn
Nhiên
Thiện
Tuyển
Thuyền
Tuyến
Thiển
Tuyền
Chiến
Chuyên
Chiếm, Chiêm
Tuyệt
Tuyết
Tiết
Thiết
Triết
Tiếp
Trách
Tích
Tích
Thạch
Tích
Tịch
Thuế
Tĩnh
Chế
Tinh
Thanh
Tình
Tinh
Chỉnh
Chính, Chánh
Thành
Tính, Tánh
Tính, Tánh
Thế
Chế
Số
Xuy, Xúy
Chấn
Châm
Tân
Thân
Thần
Thần
Thân
Thâm
Tẩm
Tín
Thân
Xúc
Chức
Thực, Trĩ
Chưng
Điệp
Trạng
Điều
Tình
Thường
Thành
Thưởng
Tượng
Thiệu