Level 11 Level 13
Level 12

N2 ( 401 - 500 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tiếu
Chương
Tỉnh
Chiếu
Thiêu
Tiêu
Thăng
Chiêu
Thừa
Sàng
Tướng, Tương
Thương
Triệu
Thắng
Trừ
Trợ
Chư
Thự
Tự
Xử, Xứ
Thuận
Thuần
Chuẩn
Thuật
Thuật
Chúc
宿
Túc, Tú
Nhu
Chu, Châu
Thập
Tu
Châu
Chu
Thu, Thâu
Thụ, Thọ
Thụ, Thọ
Tửu
Chủng
Thủ
Thủ
Nhược
Sả
Thực
湿
Thấp
Thất
Thức
Thức
Từ
Thị
Trị
Thứ
Tự
Nhi
Tự
Xỉ
Chí
Từ
Chi
Mịch
Chi
Chi
Chỉ
Chí
Sử
Tư, Ty
Thích
Tỷ, Tứ
Tàn
Tán
Toán
Tán
Tham, Sâm
Mãnh
Tạp
Sát
Trát
Sát
Loát
Sách
Tạc
Tiếu
Phản
Tài
Tội
Tài
Tại
Tế
Tế
Tế
Tế
Tuế
Thải, Thái
Tài
Thê
Tối
Tái
Tọa