Level 12 Level 14
Level 13

N2 ( 501 - 600 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sa
Tra
Sai
Hỗn
Căn
Hôn
Khốn
Nhập
Cốt
Yêu
Cáo
Khắc
Hiệu
Hương
Giáng, Hàng
Khoáng
Giao
Giảng
Hoang
Hàng
Khẳng
Canh
Hồng
Ngạnh
Cảng
Cấu
Canh, Cánh
Khang
Hạnh
Hướng
Hậu
Hiệu
Công
Hậu
Giao
Ngộ
Ngự
Hỗ
Cố
Hồ
Khô
Cố
Hộ
Khố
Cố
Hạn
Hiện
Giảm
Nguyên
Hiểm
Hiên
Hiền
Kiên
Quyền
Kiểm
Khoán
Kiện
Kiện
Huyết
Kết
Quyết
Khiếm
Kịch
Nghênh, Nghinh
Nghệ
Cảnh
Kinh
Cảnh
Kính
Huệ
Hình
Hình
Khuynh
Hệ
Quân
Quần
Huấn
Quân
Ngoa
Quật
Ôi
Ngẫu
Cụ
Khổ
Cấm
Quân
Cần
Ngọc
Cực
Khúc
Cục
Hung
Hiệp
Huống
Kiều
Hiệp, Tiệp
Khủng
Cảnh