Level 13 Level 15
Level 14

N2 ( 601 - 700 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Khiếu
Hiệp
Cộng
Cạnh
Cung
Ngư
Hứa
Cự
Cựu
Cấp
Cấp
Cầu
Khấp
Cầu
Cứu
Hấp
Cửu
Nghịch
Khách
Cật
Khiết
Nghị
Nghi
Kỹ
Quy, Qui
Tiết
Kỳ
Cơ, Ky
Kỳ
Kỷ
Hy
Kỳ
Khí
Hỷ, Hỉ
Nguy
Nguyện
Nham
Ngạn
Hàm
Hoàn
Quan
Quan
Giản
Quản
Khán
Cam
Hoàn
Hãn
Hoán
Quán
Cảm
Can
Quan
Hoàn
Quyển, Quyền
San
Can, Càn
Hoạt
Cát
Nghạch
Cách
Giác, Hiệu
Giác
Giác
Xác
Cách
Khuếch
Các
Hại
Bối
Giai
Hội
Giai
Hôi
Giới
Cải
Khoái
Giải
Giới
Quá, Qua
Hóa
Khóa
Quả
Hà, Hạ
Quả
Khoa
Khả, Khắc
Gia
Giá
Giả
Hóa
Ôn, Uẩn
Ức
Hoàng
Vương, Vượng
Âu, Ẩu