Level 14 Level 16
Level 15

N2 ( 701 - 745 )


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hoành, Hoạnh, Quánh
Áp
Ứng
Áo, Úc
Ương
Ô
Diêm
Yên
Diễn
Duyên
Viên
Việt, Hoạt
Dịch
Duệ, Nhuệ
Vịnh
Vĩnh
Vinh
Doanh, Dinh
Vân
Nhân
Ấn
Dục
Vực
Vi
Y, Ý
Vị
Di, Dị, Sỉ
Dị, Di
Dịch, Dị
Ủy, Uy
Vi
Y, Ỷ
Vị
Án
Áp
Ái