Level 15 Level 17
Level 16

N1 ( 1- 100 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Thị, Chi
Thống
Bảo
Đệ
Kết
Phái
Án
Sách
Giá
Đề, Thì
Cử
Ứng
Kiểm
Đằng
Trạch
Tài
Chứng
Viên, Viện
Thi, Thí, Dị, Thỉ
Tỉnh
Hộ
Triển
Thái
Tiên, Tiển
Thị
Điều, Thiêu, Điêu
Cán, Can
Độc
Cung
Suất, Súy, Luật, Soát
Vệ
Trương, Trướng
Giam, Giám
Hoàn
Thẩm
Nghĩa
Tố
Chu, Châu
姿
Các
Chúng
Bình
Ảnh
Tùng
Kích
Hạch
Chỉnh
Dung, Dong
Chế
Phiếu, Tiêu, Phiêu
Thiệp
Hưởng
Thôi, Suy
Thỉnh, Tính
Khí
Thảo
Công
Khi
Thụ
Đốc
Thôi
Cập
Hiến
Li
Kích
Trích
Hệ
Phê
Lang
Kiện
Minh
Tùng
Tu
Đội
Chức, Chí, Xí
Khuếch
Cố
Chấn, Chân
Biện, Biền, Bàn
Tựu
Dị, Di
Hiến
Nghiêm
Duy
Kênh
Di, Dị
Lũy
Bang
Tố
Khiển, Khán
Kháng
Hùng
Ích
Khẩn
Tiêu, Phiêu