Level 17 Level 19
Level 18

N1 ( 201 - 300 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nhẫm
Hoạch
Quận
Tinh
Triệt
Quí
Xung
Tiêu, Tiều
Đoạt
Tai
Phổ, Phố
Tích
Nhượng
Xưng, Xứng
Thụ
Nạp
Thiêu, Thiểu, Thao
Dụ
Phân
Chí
Tông
Xúc
Thận
Khống
Trí
Ác
Trụ
Tuấn
Tiền
Sáp
Súng
Thao, Tháo
Huề
Chẩn
Thác
Toát
Đản
Xâm
Quát, Hoạt
Tạ
Khu
Thấu
Tân
Bích
Đạo
Giả
Liệt
Mẫn
Thị
Bài
Dụ
Kiên
Dịch
Chi
Cương
Điển
Hạ
Tráp, Hấp
Cố
Hoằng
Khán, Khan
Tụng
Giới
Chỉ
Dự
Hoan
Tấu
Khuyến
Tao
Phiệt
Giáp
Thằng
Hương
Dao
Miễn, Vấn
Tiến
Lân
Hoa, Hóa
Phạm
Ẩn
Đức
Triết
Sam
Thích
Kỉ
Thỏa
Uy
Hào
Hùng
Trệ
Vi
Long
Chứng
Tạm
Trung
Thương, Thảng
Ngạn
Can
Hoán