Level 18 Level 20
Level 19

N1 ( 301 - 400 )


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
沿
Duyên
Diệu
Xướng
A, Á
Tác, Sách
Thành
Tập
Khẩn
Bài
Bính
Kinh
Ma
Hạo
Tễ
Lại
Thú, Xúc
Hãm
Trai
Quán
Tiên
Úy, Ủy
Tự
Tuần, Quân
Kiêm
Thánh
Chỉ
Tức
Liễu
Ngụy
Giác, Giếu, Giảo
Tường
Để, Chỉ
Hiếp
Mậu
Hi
Cự
Nhã
Sức
Võng
Long
Thi
Phồn, Bàn
Dực
Tích
Địch
Mị
Hiềm
Tề
Phu
Ủng, Ung
Quyển, Khuyên
Toan
Phạt
Diệt
Sở
Hủ
Cước
Mai
Tẫn, Tận
Phó, Bộc
Anh
Hoạt, Cốt
Viêm, Đàm, Diễm
Bồi
Cú, Câu, Cấu
Cương
Ngoan
Tỏa
Thải, Thái
Ma
Lệ
Túng
Huy
Súc
Trục
Tuần
Giá
Thuấn
Pháo
Phún, Phôn
Khoa, Khỏa
Tường
Sinh
Trật
Đế
Hoành
Toa
Trở
Thái
Hối
Phác, Bạc, Phốc
Quật
Cúc
Giảo, Hào