Level 19 Level 21
Level 20

N1 ( 401 - 500 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Duyên
Duy, Dụy
Bành
Thỉ
Nại
Thục
Lậu
Khánh, Khương, Khanh
Mãnh
Phương
Trừng
Kiếm
Chương
Kì, Kí
Đinh, Chênh, Tranh
Hằng, Cắng, Căng
Dương
Mạo, Mặc
Chi
Luân
Trần, Trận
Ức
Tiềm
Nhân
Khắc
Nhạc
Khái
Câu, Cù
Mộ
Mặc
Tu
Thiên
Phân
Ngộ
Ti, Tư
Hiệp
Trác
Quy, Qui
Lương
簿
Bộ, Bạc
Mục
Thù
Thực
Hạm
Bối
Huyệt
Kì, Cơ
Mạn
Hạc
Mưu
Noãn
Xương
Phách
Lãng
Khoan
Phúc, Phú
Bào
Khấp
Cách
Tịnh
Một
Hạ
Phế
Trinh
Tĩnh
Giám
Tự
Âm
Minh
Tùy
Liệt
Tầm
稿
Cảo
Đan
Khải
Khâu, Khiêu
Đống
Nhưỡng
Mạn, Man
Huyền
Niêm
Ngộ
Phố
Nhâm
Thục
Húc
Ân
Đằng
Vãng
Đậu
Toại
Cuồng
Bệ
Bồi, Bậu
Suy, Súy, Thôi