Level 20 Level 22
Level 21

N1 ( 501 - 600 )


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Đĩnh
Khuất, Quật
Kính
Trừu
Phi, Bia
Đình
Cẩm
Chuẩn, Chuyết
Thử
Ki
Tưởng
Tẩm
Thặng
Đảm
Tiêm
Câu
Thệ
Linh
Trướng
Hối
Dụ
Thảm
Ngược
Phiên
Trụy
Chiểu
Cư, Cứ
Phì
Từ
Đường
Đáp
Thuẫn
Mạch
Lang
Quỹ
Thệ
Phương, Phướng
Sát
Kình
Trang
Nặc
Lôi
Phiêu, Phiếu
Hoài
Khám
Tài, Tải
Quải
Đà
Thiêm
Quan, Quán
Tà, Gia
Kính
Thông
Lãng, Lang
Á
Lãm
Trá
Đàn
Huân
Ma
Thù
Tử
Thự
Văn
Phấn
Lan
Dật
Nhai
Thác, Tháp
Nhãn
Ngục
Thượng
Điêu
Ổn
Hiền
Xảo
Mâu
Viên
Khi
Điếu
Thu
Túc
Lật
Ngu
Gia
Tao
Giá
Quỷ
Thứ
Trĩ
Huyễn, Ảo
Chử
Thệ
Bả
Tiễn
Trình