Level 21 Level 23
Level 22

N1 ( 601 - 700 )


150 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ngưỡng
Cương
Tật
Chinh
Toái
Dao
Giá
Khiêm
Hậu
Thán
Khuẩn
Liêm
Sào
Tần
Cầm
Ban
Bằng
Khiết
Khốc
Tể
Lang
Tịch
Thìn, Thân
Phục
Kỳ
Tục
Mạc
Tinh
Mặc
Trấn
Động
Liệt
Na
Ẩu
Thần
Phụng
Ưu
Phác
Đình
Thuần
Quái
Cưu
Túy
Tích
Hoạch
Giai
Nhuận
Điệu
Phạp
Cai
Phó
Tang
Quế
Tủy
Hổ
Bồn
Tấn
Tuệ
Tráng
Đê
Bàng, Bạng
Dịch
Luy, Lũy, Lụy
Si
Bàn, Ban
Hoảng
Đồng
Thốn
Quách
尿
Niệu
Hung
Thổ
Yến
Ưng
Tân, Thấn
Lỗ
Đào, Dao
Chung
Hám
Trư
Hoành
Từ
Di
Côn
Ưu
Phác, Bốc
Đình
Thuần
Quái
Cưu
Túy
Tích
Hoạch
Giai
Nhuận
Điệu
Phạp
Cai
Phó
Tang
Quế
Tủy
Hổ
Bồn
Tấn
Tuệ
Tráng
Đê
Bàng, Bạng
Dịch
Luy, Lũy, Lụy
Si
Bàn, Ban
Hoảng
Đồng
Thốn
Quách
尿
Niệu
Hung
Thổ
Yến
Ưng
Tân, Thấn
Lỗ
Đào, Dao
Chung
Hám
Trư
Hoành
Từ
Di
Côn
Thô
Đính
Nha
Trang
Tán, Tản
Đôn, Đôi, Đối, Độn
Kị
Ninh, Trữ
Tuần
Nhẫn