Level 22 Level 24
Level 23

N1 ( 701 - 800)


200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Đãi
Như
Liêu
Hữu
Bằng
Duyên, Diên
Châu
Ngưng
Miêu
Thú
Ai
Khiêu
Tượng
Thùy
Xà, Di
Trừng
Phùng, Phúng
Tăng
Thiếu
Tuyên, Hoàn
Ngô
Phàm
Khế
Viện, Viên
Câu
Cung
Ngải
Thụy
Thác, Thố
Cỏ
Cốc, Lộc, Dục
Lăng
Vụ
Hồn
Tệ, Tế
Phi
Bạc
Ngạ
Cùng
Chưởng
Lệ, Li
Lăng
Xú, Khứu
Duyệt
Nhận
Phược, Phọc
Lịch
Nghi
Manh
Túy
Nhục
Nghị
Hạt
Viên
Huyền
Nhẫm, Nẫm
Trất
Xuy, Xúy
Hồng
Nhiếp
Bão
Nhũng
Đào
Thú
Chu
Qua, Oa
Thân
Xu
Bi
Đoán
Đao
Cổ
Lỏa, Khỏa
Do, Dứu
Khối
Toàn
Cung
Tệ
Mô, Mạc
Phiến, Thiên
Tràng, Trường
Tào
Từ
Dương
Phạt
駿
Tuấn
Củ, Kiểu
Lượng
Phần
Bình
Cám
Ngu
椿
Xuân, Thung
Thiệt
La
Hạp, Giáp
Bổng
Li, Hi
Phong
Khuê
Nhưỡng
Liên
Điếu, Đích
Ất
Trấp, Hiệp
Ni, Nệ
Biến
Hành, Hoành
Huân
Liệp
Dương
Khoản
Duyệt
Trinh
Hát
Cảm
Thai
Diếu
Phẫn, Phấn
Đồn, Độn
Già
Phi
Lưu
Thiết
Phao, Bào
Thụy
Hựu
Khái
Phưởng
Hận
Phương
Phù
Ngũ
Kị, Kí
Trọc, Trạc
Bôn
Đấu, Đẩu
Lan
Tấn
Tiếu, Tiêu
Bát
Hủ
Xác
Hưởng
Tần
Mao
Phiên, Phan
Sa, Sá
Phụ
Môi
Thiện, Thiền
Chúc
Đỗng
Điệt
Sáp
Lam
Chuy, Chùy
Quyên
Bồi
Phẩu, Phẫu
Phổ, Phả
Úc, Uất
Du
Thục
Phàm, Phâm
Hiểu
Kiệt
Nam
Địch
Linh
Đĩnh
Quyền
Tường
Thiên
Chuyết
Thị
Xích
Đèo
Đốc
Triệu
Khát
Thúc
Thư
Hanh, Hưởng
Kham
Tự
Tạc
Ngâm
Đệ
Lĩnh
Quá, Qua
Kiều
Sùng
Tất, Thế