Level 25 Level 27
Level 26

N1 ( 1001 - 1100 )


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tảo
Lộc
Mạnh, Mãng
Đích
Nghiêu
Hách
Tị
Đột
Sướng
Vận
Sương
Tiêu
Sắc
Cần
Hạnh
Quan, Quán
Nho
Phượng
Hinh, Hấn
Tuệ, Huệ
Sầu
Lâu
Bân
Mi
Khâm
Tân
Hạt, Cát
Tứ
Tha
Tống, Tông
Thiện
Xuyên
Thúy
Niêm
Trăn
Ao
Diễm
Vật
Điểu
Luyện
Chuẩn
Chử
Trung, Trúng
Trục
Xích
Hi
Phù
Chiếu
Cao
Sồ
Duy
Hữu
耀
Diệu
Đại
Ác
Sung, Tráng
Tiêu
Vọng
Đôn
Tu
Phủ
Chước
Tàm
Hi
Thương,Thưởng
Huy
Ban, Phân
Chích, Chỉ
Chi
Đàn
Khải
Tuệ
Đằng
Tử
Sửu, Xú
Tự
Diệp, Diếp
Tịch
Huyến
Sóc
Già
Mẫu
Sao
Sảng
Nọa
Man
Ngà
Vượng
Manh
Ti,Tai
Nhất
Lưu
Duẫn, Doãn
Hầu
Thì, Thi
Hồ
Diêu, Dao