Level 26
Level 27

N1( 1101 - 1240 )


126 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Thuấn
Anh
Phụ
Bưu
Mão, Mẹo
Đãn
Khỉ
Dụ, Hu
Thiến
Lăng
Hạo
Quang
Cầu
Phi
Điêu
Liên, Lân
Ấp
Phỏng
Bích
Trác
Nhương
Dậu
Đễ
Kiệm
Dữu, Trục
Kiển
Diệc
Tuân
Thải, Thái
Sa
Phú
Mâu
Cửu
Nhị
Chuy, Chùy
Truân
Hãnh
Đậu
Sanh
Khản
Sa
Tuân
Nhĩ
Háo, Mạo
Mão
Tiển
Hoàn, Hoản
Linh
Thạc
Hựu
Yến
Trẫm
Địch
Luân
Thả, Thư
Thuân, Thuyên
Thần
Lại
Xán
麿
Ma
Tụng
Phong
Lâm
Ngô, Ngộ
Tai
Chỉ
Thịnh, Thạnh
Câm
Sao, Tiêu
Bính
Táp
Gia
Chước, Thược
Thứ
Lộ
Hô, Hồ
Tuân
Liệu
Liệu
Ngu
Đông
Hựu
Yết
Cân, Cấn
Tung
Nại
Dong, Dung
Mạt
Ca
Diệu
Nghị
San
Khẩn
Kính
Xương
Đán
Duệ
Trừu
Dận
Lẫm
Hợi
Tước
Trướng
Lân
Lị
Thái, Thải
Dao
Da
Gia
Huyền
Thừa, Chưng
Li
Khuê
Tố
Ngang
Hi
Cận
Lượng
Cúc
Lăng
Lạm, Lãm
Tiệp, Thiệp