Level 3 Level 5
Level 4

N3 ( 1 - 100 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Chính, Chánh
Nghị
Dân
Liên
Đối
Bộ
Hợp, Cáp
Thị
Nội
Tương, Tướng
Định
Hồi
Tuyển
Mễ
Thực
Quan
Quyết
Toàn
Biểu
Chiến
Kinh
Tối
Hiện
調
Điều
Hóa
Đương
Ước
Thủ
Pháp
Tính, Tánh
Yếu
Chế
Trị
Vụ
Thành
Kỳ
Thủ
Đô
Hòa
Bình
Gia
Thụ, Thọ
Tục
Tiến, Tấn
Số
Chỉ
Quyền
Chi
Sản
Điểm
Báo
Tế
Hoạt
Nguyên
Cộng
Đắc
Giải
Giao
Dự
Hướng
Tế
Thắng
Diện
Cáo
Phản
Phán
Nhận
Tham, Sâm
Lợi
Tổ
Tín
Tại
Kiện
Trắc
Nhiệm
Dẫn
Cầu
Sở
Thứ
Tạc
Luận
Quan
Tăng
Hệ
Cảm
Tình
Đầu
Thị
Biến
Đả
Trực
Lưỡng, Lượng
Thức
Xác
Quả
Dung, Dong